Aktuální opatření
týkající se COVID-19

  • Opatření na MU jsou v souladu s aktuálně platnými opatřeními vlády.
  • V budovách MU je povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle aktuálních vládních nařízení.

Nad rámec vládních opatření se zakazuje vstup do budovy: veřejnosti, studentům a účastníkům CŽV a zaměstnancům, kteří nedoloží splnění preventivních podmínek, tj.

  • doklad o ukončeném očkování nebo
  • laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19 ne starší než 180 dnů nebo
  • negativní výsledek antigenního testu, který není starší tří dnů nebo
  • negativní výsledek rychlého antigenního testu (samotest), který není starší tří dnů nebo
  • negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší tří dnů

Právnická fakulta MU a mimořádná opatření

  • Provoz MU se řídí univerzitním semaforem. Aktuální barva je od 22.11. 2021 ŽLUTÁ. 
  • Výuka se řídí metodickým listem Studijního odboru RMU č. 1/2021
  • MU dodržuje nařízení Krajské hygienické stanice JMK. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity vydala Pokyn č. 9/2021 K zajištění výuky a Pravidla vstupu do budovy Právnické fakulty MU.

Zaměstnanci fakulty splní podmínku testování provedením rychlého antigenního testu, který jim poskytne fakulta. Samotesty budou od pondělí vydávány na vrátnici oproti podpisu, na testování je vyhrazena místnost 057.

Studenti jsou povinni doložit splnění preventivních podmínek prostřednictvím aplikace Koronavirus v IS MU  https://is.muni.cz/auth/koronavirus/

Zaměstnanci dokládají splnění preventivních podmínek dle odst. 1 prostřednictvím aplikace Prevence COVID-19 v INET MU https://inet.muni.cz/app/osoby/koronavirus_prevence). 

Ostatní osoby dokládají splnění preventivních podmínek jiným vhodným způsobem na vyžádání při vstupu do budovy fakulty např. předložením dokladu na vrátnici nebo na konkrétním pracovišti. 

Výuka bude i nadále realizována v prezenční formě, a to jak v případě seminářů, tak i přednášek. Studentům, kteří se z důvodu zákazu nemohou účastnit výuky, umožní garant předmětu náhradní splnění studijních povinností.   

Zkoušky se uskutečňují převážně distančně, prezenční zkoušení může probíhat v závislosti na aktuální situaci a dle platných vládních nařízení.

Knihovna – platí zákaz vstupu veřejnosti, pro studenty a zaměstnance je knihovna otevřena ve standardní době za podmínky dodržení výše uvedených preventivních podmínek,  povinných ochranných prostředků dýchacích cest (úst a nosu) a dodržení rozestupů 1,5 m.

Provoz menz je omezený a řídí se dle platné legislativy.

Celouniverzitní opatření

Dobrovolnické aktivity

Pokyn děkana

Testování studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.