| | | | |


První setkání absolventů PrF MU

 I když se určitě nejedná o první setkání absolventů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, bylo označení „první“ použito k vyjádření snah vedení fakulty o založení nové tradice spolupráce a pravidelného setkávání se s absolventy fakulty. Jedním z nezbytných kroků v této aktivitě je vytvoření fungující a aktuální databáze kontaktů. Díky ní bude možné rozvíjet vzájemnou informovanost mezi oběma stranami, posílit povědomí o akademickém, ale i společenském dění na fakultě a motivovat absolventy k aktivnímu zapojení se do událostí na fakultě a k využití fakultních služeb a nabídek. Vedení fakulty věří, že byl učiněn první významný krok k obnovení sounáležitosti absolventů s fakultou.

Slavnostní akce se konala dne 18. listopadu 2015 v budově Právnické fakulty MU, kde padesátku absolventů přivítala děkanka fakulty doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., proděkani doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. a doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Z bývalých děkanů fakulty se setkání zúčastnili prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc., prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. a nynější proděkan doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Nejstarší absolventi

Po 66 letech od ukončení studia si znovu přišli zavzpomínat na svá studia a prohlédnout si svou Alma Mater studenti s absolutoriem z let 1949 a 1950. Jednalo se o JUDr. Mgr. Miladu Váňovou, JUDr. Františka Pěchu a JUDr. Drahoslava Sojku.

Významní absolventi

Mnohé z absolventů odvál profesní či osobní život daleko od brněnské fakulty do jiných moravských, českých či zahraničních regionů, kde nyní zastávají významné pozice ve vládních, legislativních, soudních, zastupitelských či dalších důležitých úřadech a institucích. Pozvání na setkání však přijala i celá řada absolventů, kteří úspěšně působí v Brně a konkrétními způsoby s fakultou spolupracují nebo se na jejich akcích či aktivitách spolupodílejí, mnozí z nich i externě v pedagogickém procesu.

Průběh akce

Zástupci fakulty informovali o současném dění a vývoji na fakultě, představili dlouhodobý záměr fakulty a v přátelské atmosféře postupně zaznívaly i příspěvky a vystoupení dalších účastníků setkání. Diskuse se zúčastnili všichni bývalí děkani a o své zkušenosti ze spolupráce s fakultou se podělili absolventi JUDr. Martin Netolický, Ph.D. – hejtman Pardubického kraje, advokáti Mgr. Ing. Tomáš Horký, Mgr. Jiří Helán, Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D. a další. Zajímavé byly náměty pro další zapojení studentů do právní praxe nebo zapojení fakulty do vzdělávání zastupitelů a starostů. Zmíněn byl Reprezentační právnický ples, sportovní akce Právnická Vysočina či další aktivity, ke kterým jsou absolventi tradičně zváni a mnozí z nich je významně podporují, přičemž snahou fakulty je nabídku akcí a aktivit rozšířit.

Následovala prohlídka nově zrekonstruované knihovny PrF MU a podvečerní slavnostní zahájení konference Dny práva v aule právnické fakulty. 

S ohledem na to, že aktuální kontakty na naše absolventy teprve shromažďujeme, bylo pozvání na první setkání adresováno především těm, kteří s fakultou aktuálně spolupracují. Aby se mohla tato spolupráce rozšiřovat a tradice pravidelného setkávání opravdu pokračovat, jsou pro všechny, kteří mají zájem s fakultou a mezi sebou komunikovat, nastaveny tyto komunikační a informační možnosti:

  • LinkedIn skupina "Právnická fakulta Masarykovy univerzity Alumni" (https://www.linkedin.com/groups/7020878)
  • FB PrF MU (https://www.facebook.com/PrfMUni/?fref=nf)
  • Webové stránky PrF MU (www.law.muni.cz)
  • Email: michal.radvan@law.muni.cz 

Fakulta věří, že další absolventská setkání a jiné příležitosti k prohlubování vzájemných vztahů budou následovat a že prostřednictvím výše uvedených kanálů získají absolventi zajímavé informace o dění na své Alma Mater i o aktivitách a působení svých kolegů a spolužáků.

První setkání absolventů PrF MU

  • DSC_0978

  • DSC_0970

  • DSC_0956

  • DSC_0973

  • DSC_0959

  • DSC_0976


nahoru