Dlouhodobý záměr
2016-2020

Úvodem

Dlouhodobý záměr Právnické fakulty Masarykovy univerzity, tedy její strategický plán na následující období, vychází z Dlouhodobého záměru Masarykovy univerzity na léta 2016 až 2020, jehož hodnotový základ spočívá na svobodě, úctě k pravidlům a na odpovědnosti. V tomto hodnotovém ukotvení univerzity její Právnická fakulta nachází nejen vlastní obraz, ale také výzvu pro jeho vnitřní naplňování i vnější projevování. Právnická fakulta náležela v dnes již takřka stoleté historii Masarykovy univerzity – pochopitelně pokud to její existence a společenskopolitické poměry vůbec dovolovaly – k předním nositelům kontinuity těchto hodnot a jejich prosazování v rámci výuky, vědy, vztahů s praxí a dalšího vzdělávání. Právnická fakulta si je i v následujícím období vědoma významu své společenské úlohy nositelky vysoké úrovně činností v jednotlivých oblastech, které chápe jako zavazující nejen pro oněch příštích pět let, ale také jako východisko svého kontinuálního vývoje pro období další. Připomenutí stoletého výročí existence fakulty v roce 2019 by proto nemělo být pouhým ohlédnutím za její pozoruhodnou historií, ale také potvrzením jejího hodnotového založení a současně také životadárného elánu a dynamiky, bez něhož nelze být uznávanou akademickou institucí, jejíž aspirace jsou ostatními považovány za fakultě vlastní.

Dlouhodobý záměr Právnické fakulty v tomto směru přináší představy, jejichž realizace by přispěla také k naplnění vizí Masarykovy univerzity. Předkládané nástroje sloužící k dosažení vize fakulty a jednotlivých dílčích cílů však současně nemusí být jedinými, když další možnosti a tomu odpovídající prostředky se mohou objevit „na cestě“. V každém případě se však v Dlouhodobém záměru fakulty na léta 2016 až 2020 projevuje trend a pochopitelná snaha fakulty být nositelem náročných standardů v činnosti akademické instituce a tomu odpovídajícího věhlasu.

Vize vedoucí k tomu, aby v roce 2020 Právnická fakulta Masarykovy univerzity byla:

 • respektovaným nositelem kontinuity právnického vzdělání a právní vědy, která vychází ze širokého spektra humanitních, společenskovědních a organicky souvisejících disciplín,
 • jedním z center právnické vzdělanosti, partnerství a kooperace v republikovém měřítku a ve středoevropském prostoru,
 • uznávanou akademickou právnickou institucí v rámci Evropy,
 • pracovištěm přispívajícím ke studiu a k rozvoji demokratického a humanitního prostředí, právního myšlení a konceptů právní regulace v 21. století,
 • fakultou, jež poskytuje vysoký standard vzdělání, který se opírá o rámec tradiční pedagogické dovednosti, náročnosti a poctivosti učitelů, jejich vědecké a odborné erudice, intenzivních vztahů s právní praxí a o výsledky internacionalizace v oblasti studia a vědy,
 • fakultou vychovávající studenty schopné vnímat fenomén právní regulace v jeho celostnosti i rozmanitosti, způsobilé samostatného přemýšlení, nezávislého úsudku a argumentačně vytříbené diskuse,
 • fakultou, jejíž prostředí vyzývá posluchače jednotlivých forem studia a vzdělávání k péči o dotváření jejich studijního zaměření, inspiruje je z hlediska jejich možné odborné a dovednostní profilace a předkládá rozsáhlou škálu a možnosti studia a spolupráce se zahraničními partnery,
 • fakultou, která aktivní politikou v oblasti vnějších vztahů podstatně zvýšila zájem zahraničních pedagogických a vědeckovýzkumných pracovníků a studentů, jakož i významných odborníků z oblasti práva a příbuzných oborů,
 • fakultou, jejíž vědeckovýzkumný potenciál, úzký kontakt s praxí a péče o vhodné organizační a materiální zajištění vypovídá o její výzkumné excelenci a respektované publikační produkci,
 • fakultou s vyprofilovaným souborem studijní literatury a dalších pomůcek v knižní i elektronické podobě,
 • fakultou, s níž je spojováno vyvážené motivační, inspirativní a kreativní pracovní a studijní prostředí, respekt k odpovědnosti a k naplňování etických a morálních zásad.

1 Vzdělávání

1.1 Bakalářské a magisterské studijní programy

Cíle:

 • jasná, přehledná a dostupná nabídka studijních programů a skladba studijních plánů reflektující cílové skupiny magisterského, bakalářského a navazujícího studia,
 • zřetelná profilace absolventů jednotlivých forem studia,
 • vysoký standard kvality výuky a podpory studijního a kreativního potenciálu nadaných studentů spojený s variabilitou možného zaměření konkrétního absolventa;
 • komplementární systém zajišťující studijní, odborně praktické a mezioborové platformy studentů fakulty, univerzity i jiných vysokých škol,
 • akreditační inovace profilujícího magisterského studijního programu ve studijním oboru Právo zahrnující podstatné změny v doktrinálních pojetích poznávání a studia práva a reflektující vývoj ve vnitrostátním právním řádu a v evropském i mezinárodním právním prostředí,
 • akreditační inovace bakalářského studijního programu a jeho jednotlivých oborů v návaznosti na průběžně se měnící projevy právní regulace ve specializovaných nebo průřezových předmětech a oborech bakalářského a navazujícího magisterského studia, jejichž absolvování by mělo být prestižním doporučením pro další vzdělávání a pro uplatnění v aplikační praxi.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • v rámci revize přijímacího řízení uvážit potřebnost, validitu, rozsah a způsob zjišťování oborových předpokladů a motivací uchazečů,
 • v rámci přípravy předpokládané institucionální akreditace studijních programů zajišťovaných na fakultě se zabývat vztahem mezi stabilizovaným počtem přijímaných uchazečů a faktory, jež vypovídají o vhodném poměru počtu studentů na učitele (především sledovat možnosti jeho optimalizace),
 • pozornost věnovaná oborové vhodnosti a limitům aplikace metodiky výsledků učení (včetně vyhodnocování příčin studijní neúspěšnosti) a oborové implementaci pravidel pro procesy zjišťování kvality vzdělávání,
 • aktivní komunikace se studenty, a to včetně procesů zajišťování kvality vzdělávání a cíleného poradenství (a to i cestou grémií složených z odborníků a studentů),
 • cílená konzultace otázek týkajících se studijních a profesních ukazatelů a etických předpokladů pro výkon právnických povolání a dalších profesí spojených s právní problematikou, návazné zavádění inovací a praktických forem výuky s vnějšími (převážně oborově) dotčenými institucemi,
 • podpora kooperace kateder, ústavů a dalších pracovišť při evaluaci studijních programů, jejímž cílem je nalezení, vyhodnocení a citlivé odstranění překryvů a duplicit ve výuce,
 • posílení průřezovosti (v rámci návazností) mezipředmětových témat; zvážit, zda některá témata by neměla být prezentována prostřednictvím povinných předmětů,
 • rozšiřování nabídky vzdělávacích a tvůrčích možností pro individuální rozvoj talentovaných a vysoce motivovaných studentů (včetně soutěží, výběrových seminářů, rozšiřování jejich podílu na vědeckovýzkumné činnosti fakulty a univerzity),
 • kladení důrazu na doktrinální a teoretické zázemí studentů,
 • podpora variabilního a autonomního konceptu mezioborových aktivit, které budou v rámci jednotlivých studijních programů a vzdělávání profilovány oborově nebo tematicky (zdravotnické právo, zemědělské právo apod.), národně (např. rakouské právo, německé právo, polské právo), evropsky či mezinárodně (např. evropské soukromé právo), jež by měly být současně předpoklady excelence v oblasti internacionalizace studia, vědy a výzkumu a odborného i jazykového růstu vyučujících a studentů,
 • pokračování v realizaci a rozvoji aktuálních a žádaných forem mezioborového a mezifakultního studia; vytváření studijních profilací a nabídek svědčících o excelenci fakulty a jejích učitelů,
 • důsledná rekoncepce pojetí odborných praxí, dovednostních předmětů a právních klinik; v tomto rámci vytvoření uceleného a provázaného systému zajišťujícího dle možností a zájmu studentů vnitřní vazby mezi optimalizovaným systémem povinně volitelných a dovednostních předmětů, právními klinikami a odbornými praxemi studentů,
 • udržování vysokého standardu kvality výuky ze strany kvalifikovaných (odborně a prakticky právně zdatných) vyučujících a současně nároků na znalosti studentů bakalářského a navazujícího studia; spojovat tradiční metody výuky s moderními trendy vzdělávání a nabízet komplexní informace tak, aby absolventi zvýšili možnost svého uplatnění na trhu práce,
 • důsledná realizace politiky fakulty v oblasti posilování forem internacionalizace magisterského studijního programu zaměřené na:
  • povinnost studentů absolvovat zahraniční studijní pobyt, nebo studijní předměty v cizím jazyce, nebo odbornou praxi/ stáž v zahraničí ve stanovené délce (případně podle vhodnosti a možností daných kombinovanou formou studia v bakalářském a navazujícím studijním programu),
  • efektivní využívání potenciálu hostujících zahraničních akademických pracovníků v podobě jejich aktivního zapojení do oborové výuky, do výuky v rámci letních škol a i do výuky v rámci programu typu Erasmus,
  • využívání předmětného potenciálu také v rámci písemných a ústních forem ověřování studijních znalostí a výsledků studia (konzultace a hodnocení písemných prací), práce s cizojazyčnými právními texty a prameny práva, rozšiřování schopnosti porozumění právnímu textu, prezentačních dovedností a akademického psaní,
 • upřesnění specificky oborového a obligatorního rámce jazykové přípravy a nároků, a to v rámci celouniverzitní koncepce výuky jazyků,
 • v rámci profilů absolventů identifikovat možné problémové situace v rámci studia vhodných studijních programů, a to s ohledem na sociální, zdravotní či jiné znevýhodnění; dále podporovat spolupráci mezi fakultou a odbornými pracovišti MU,
 • zpřesnění podmínek pro srovnatelné hodnocení (podporu) vytvářených kvalitních učebních pomůcek (učebnic, skript) a publikací pozitivně hodnocených podle metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (RIV).

1.2 Doktorské studium

Cíle:

 • v podmínkách stávající akreditace doktorského studia:
  • účinné a kritické posouzení délky a úrovně doktorského studia u jednotlivých studentů,
  • posílení vazby školitel – student,
  • internacionalizace doktorského studia,
  • podíl na činnosti připravované univerzitní školy doktorských studií,
 • v rámci přípravy reakreditace doktorského studia:
  • zásadní revize koncepce a průběhu doktorského studia,
  • důraz kladený na kvalitu a základní účel doktorského studia, kterým je podstatné rozšíření odborných znalostí, příprava na vědeckou práci a průběžné zpracování kvalitní disertační práce,
  • rozšíření různých forem spolupráce v univerzitním, národním a mezinárodním rámci doktorského studia,
  • zvýraznit pozornost věnovanou socioekonomickému postavení studentů.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • zvážit podmínky přijímacího řízení a validitu požadavků,
 • kriticky posuzovat (ne-)dodržování stanovené doby studia,
 • udržovat standardy v optimálním počtu aktivních studentů na školitele (a to především nositele vědeckopedagogické hodnosti),
 • výchova doktorského studenta k posílení jeho odpovědnosti za průběh studia, zahraniční mobilitu, studijní výsledky a za kvalitu jeho odborných výstupů,
 • podpora a stanovení jasných podmínek pro působení doktorských studentů v rámci pedagogické činnosti a jejich zapojení do vědeckovýzkumné činnosti v rámci pracovišť, fakulty, případně mimo její rámec,
 • aktivní spolupůsobení při vytváření společných univerzitních standardů doktorského studia a univerzitní školy doktorských studií,
 • akreditace nových a aktivace stávajících doktorských programů v anglickém jazyce, resp. v polském či dalším jazyce,
 • doktorské studium (studijní obory reakreditované, nové a to včetně oborů v rámci programu spolupráce s ÚSP AVČR) upravit či koncipovat tak, aby vycházelo:
  • z posouzení vhodnosti a nutnosti jeho oborové struktury,
  • z posouzení vhodnosti jeho organizačního a administrativního rámce,
  • z posouzení obsahu studijních plánů a jejich oborové modifikace,
  • z výsledků revize přípravy a posouzení realizace individuálního studijního plánu doktorského studia a individuálního hodnocení studenta, jež je podmíněno odpovídajícími změnami v kreditovém systému na univerzitní úrovni a jeho žádoucí modifikace pro potřeby doktorského studia na fakultě,
  • z výraznější individualizace studia umožňující intenzivní vedení a spolupráci školitele se studentem v rámci jeho studijní a vědecké přípravy, jejíž nedílnou součástí je studium celostního oboru právo, otázek oborových (dílčích) specializací a problémů, respekt k metodologii vědy a k etické stránce vědeckovýzkumné činnosti, publikační činnost, podíl na vědeckém působení pracoviště a školitele, získávání pedagogických dovedností,
  • z ucelené a systematické nabídky povinných a výběrových vědeckých seminářů organizovaných pravidelnou nebo blokovou formou na úrovni fakulty a v rámci univerzitní školy doktorských studií,
  • z rozvoje a z výsledků spolupráce ve společných doktorských studijních programech s vysokými školami a výzkumnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí, a to mimo jiné i pod dvojím vedením, resp. v podmínkách double degree (joint degree),
  • z cílené podpory mezinárodní mobility doktorských studentů a stanovení povinných nebo volitelných forem podílu/účasti každého studenta na této mobilitě,
  • z racionální, cílené a citlivé stipendijní politiky.

1.3 Celoživotní vzdělávání

Cíle:
 • pokračovat v celoživotním vzdělávání v akreditovaných studijních programech při dodržování identických nároků na vzdělávání, plnění vzdělávacích povinností a respektování dalších požadavků, které odpovídají rámci řádného studia,
 • využívat zkušeností z dlouholeté realizace validovaných mezinárodních mezifakultních studijních programů (typu LL.M. a MPA),
 • včasná, dynamická a přesvědčivá aktivita fakulty reprezentující její připravenost nabízet pro vytypované cílové skupiny a instituce konkrétní vzdělávání a školení,
 • budování sítě partnerských vztahů a spolupracujících subjektů, pro které fakulta vytváří vzdělávací a školící akce,
 • využívání odborné kapacity kateder a dalších pracovišť fakulty i univerzity, stejně jako potenciál dovednostních předmětů a profilově jasně koncipovaných mezioborových aktivit pro poskytování specifických (tj. v oboru právo) i nespecifických (tj. v širších oborech i v dílčích tématech) kurzů, vzdělávání a jednorázových i cyklických přednáškových akcí,
 • posílit marketing centra dalšího vzdělávání.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • koncepčně, personální a organizační příprava postgraduálních programů typu LL.M., MPA ve spolupráci se zahraničními partnery nebo (v případě dřívějších či pozdějších změn právní úpravy) jejich samostatná tvorba, a to včetně udělování „vlastního“ titulu; prioritně LL.M. in IT Law,
 • příprava obsahové, časové a personálně variantní podoby kurzů, profesního vzdělávání, vzdělávacích akcí (dílčích i obsahově provázaných) a přednášek,
 • zajištění hodnotící zpětné vazby kvality přednášejících, spokojenosti posluchačů se získanými vědomostmi a dovednostmi a z ní vycházejících námětů ke zlepšení,
 • pravidelné vyhodnocování marketingového působení a dosahovaných hospodářských výsledků pracoviště.

2 Věda a Výzkum 

Cíle:

 • podpora politiky excelence a intenzivního působení akademických pracovníků v oblasti vědy a výzkumu,
 • analýza personálních, organizačních a motivačních možností fakulty v oblasti vědy a výzkumu a jejich posilování,
 • rozvoj prestižních programů a jejich výstupů,
 • účast na projektech smluvního výzkumu,
 • zapojení studentů do výzkumných aktivit fakulty, a to jak na úrovni výzkumných týmů, tak jednotlivců,
 • rozvoj profesionálního zázemí a servisu pro účely vědy a výzkumu.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • strukturování výzkumných priorit a mezioborových témat,
 • podpora rozvoje mezioborového výzkumu a mezifakultní vědecké spolupráce,
 • podpora rozvoje výzkumného centra kybernetické bezpečnosti,
 • organizační zajišťování intenzivního pěstování vědy a výzkumu (ústavy, laboratoře, týmová práce a její vedení),
 • podpora a zohlednění výrazného podílu vědeckého přínosu akademického pracovníka pro fakultu a její pracoviště ve vytíženosti, a to v rámci komplementárního vyrovnávání vědeckého, pedagogického a dalšího působení akademického pracovníka v rámci fakulty a univerzity,
 • personální, organizační a materiální podpora účasti akademických pracovníků v prestižních zahraničních vědeckovýzkumných aktivitách a týmech,
 • aktivní podpora publikačních možností v anglickém jazyce a v dalších jazycích, které splňují podmínku relevance pro daný obor či odvětví práva,
 • aktivní podpora konání profilových vědeckých konferencí v rámci vědecké excelence fakulty a univerzity,
 • komplexní odpovědnost oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu za realizaci projektů na fakultě (včetně otázek týkající se udržitelnosti projektů),
 • identifikace vhodných zdrojů financování, reformulace podoby nástrojů podpory vědy a výzkumu směrem k excelenci a jejich systematické začlenění do procesů fakulty,
 • vytvoření rámce hodnocení kvality výstupů vědecké a projektové činnosti
 • na fakultě, a to s přihlédnutím k excelenci a zahraniční profilaci fakulty,
 • analýza vstupních podmínek kvalifikačních řízení a jejich modifikace směrem k vyšší kvalitě uchazečů na vstupu,
 • stabilizace a rozvoj vlastní ediční činnosti v oblasti kvalitních a nosných vědeckých publikací,
 • podpora rozvoje fakultních časopisů,
 • digitalizace více než 90 % historického knihovního fondu,
 • doplnění knihovního fondu o chybějící standardní vědecké publikace.

3 Internacionalizace fakulty a vnější vztahy

3.1 Oblast zahraniční vztahů

Cíle:

 • rozšíření, prohloubení a zkvalitnění mezinárodní smluvní spolupráce,
 • efektivní a hodnotná mobilita akademických i neakademických pracovníků a studentů,
 • posílení a prohloubení povědomí o fakultě jako vhodného prostředí pro vědecká setkání, konference a publikační aktivity evropské a mezinárodní akademické i studentské komunity,
 • podpora činností fakulty a akademických i neakademických pracovníků v rámci sítí akademických institucí zastřešujících jejich spolupráci (typu ELFA), evropských institucí, mezinárodních odborných a oborových organizací, mezinárodních a evropských orgánů.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • péče o uzavírání nových mezinárodních smluv vznikajících především jako důsledek dobré a ověřené spolupráce a navazování kontaktů tzv. „zezdola“; zpravidla se jedná o oborovou či specializační problematiku,
 • péče o uzavírání tzv. institucionálních smluv týkajících se celkových vztahů mezi pracovišti a fakultami,
 • využívání stávajících mezinárodních smluv, zejména v oblasti mobilit,
 • aktivní přístup ke spolupráci s právnickými fakultami a s obdobnými pracovišti v sousedních zemích,
 • smlouvy v programu Erasmus+ uzavírané spíše s ohledem na kvalitu než kvantitu (množství je dostatečné, plně postačuje k vyslání všech uchazečů o pobyty),
 • v rámci smluv i v podmínkách faktické spolupráce preference vzájemné výměny studentů a pedagogů a vědecké spolupráce,
 • rozšiřování druhového i typového spektra mezinárodních konferencí (spolu-)pořádaných fakultou,
 • podpora aktivní účasti akademických pracovníků na mezinárodních konferencích a její zohlednění ve vytíženosti v rámci politiky komplementárního vyrovnávání pedagogického a vědeckého přínosu akademického pracovníka pro fakultu a univerzitu,
 • iniciovat a efektivně podpořit více dlouhodobých i krátkodobých kurzů zahraničních odborníků,
 • aktivní podpora double degree v doktorském studiu,
 • vytváření předpokladů pro zajištění výuky ucelených institutů, témat, částí či celých právních odvětví především v anglickém jazyce,
 • podpora dlouhodobého trendu členství akademiků a pracovišť v evropských a mezinárodních odborných orgánech, společnostech a pracovištích,
 • stávající zasíťování a podpora nových síťování (včetně podpory ve formě úhrad členských poplatků, účast na akcích),
 • motivace pracovníků k mobilitám (např. zahrnutím do jejich vytíženosti),
 • podpora propagace a šíření výsledků publikační činnosti autorů z řad učitelů (a dalších pracovníků fakulty),
 • vydávání mezinárodních publikací, např. s JMLS,
 • podpora mezinárodních mootcourts.

3.2 Oblast vnějších vztahů

Cíle:

 • posílení otevřených oboustranných kontaktů s jednotlivými partnery na různých úrovních (evropská, státní, regionální, obecní či místní),
 • cílené posílení evropského rámce studia, vědy a výzkumu,
 • koncepce a rozvoj marketingových a komunikačních strategií.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • prohloubení spolupráce s orgány veřejné moci na úrovni ústřední, regionální a místní na základě:
  • konání společných konferenčních aktivit, studijních a vzdělávacích akcí,
  • zajišťování a poskytování studijní/odborné praxe,
  • odborné (teoretické i aplikované) spolupráce,
  • přenosu poznatků v rámci spolupráce s aplikační sférou,
  • péče o workshopy, odborné a prezentační projekty, akce a další činnosti v příslušných oblastech výuky, vědy a výzkumu i na jednotlivých pracovištích, resp. na celé fakultě,
  • spolupráce s orgány veřejné moci a profesními a zájmovými komorami a spolky, včetně – potencionálních zaměstnavatelů absolventů,
  • vytváření sítě alumni (absolventů),
  • vydání publikace ke 100. výročí vzniku fakulty.
 • zvýraznění a diverzifikace komunikační strategie a rozšíření spolupráce s médii, a to včetně vnitrouniverzitního prostředí,
 • úprava a modernizace webové stránky fakulty,
 • věcné a personální rekoncipování marketingové podpory předmětných aktivit,
 • vytvoření nových propagačních předmětů, které mají širší využití (kravata, šátek, blok s nižším počtem stran, odznak do klopy apod.)
 • efektivní podpora mezikatedrových kontaktů v rámci České republiky i ve vztahu k zahraničním fakultám a obdobným pracovištím,
 • dostupné a rychlé sdělování poznatků a organizačních informací napříč akademickou obcí fakulty a univerzity,
 • modernizace konferenčního systému fakulty,
 • efektivní realizace programu letních škol, resp. mezinárodních letních škol studentů, mladých učitelů a dalších odborníků,
 • spoluvytvoření vhodného a pro studenty přitažlivého fakultního rámce skladby a pojetí studentských vědeckých soutěží a činností.

4 Akademičtí pracovníci a odpovědnost ke společnosti1)

Cíle:

 • inspirující akademické prostředí a pocit sounáležitosti s univerzitou,
 • přispět k upevňování úlohy univerzity jako významné názorové autority,
 • zabezpečení průběžného a vyváženého doplňování učitelského a vědecko-výzkumného personálního potenciálu fakulty,
 • stabilizace a seznatelnost podmínek pro osobní rozvoj a dosahování vědecko-pedagogických hodností akademickými zaměstnanci fakulty,
 • směřování k excelenci fakulty a k jejímu prosazení se ve vnitrostátním i mezinárodním prostředí.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • využití oslav 100. výročí vzniku fakulty k prohloubení odborné a společenské profilace akademických pracovníků fakulty a ke kvalitativnímu rozšíření jejich působení v odborném, kulturním a dalším společenském prostředí,
 • výrazněji profilovat sdílení a rozšiřování poznatků v odborném i v akademickém prostředí,
 • aktivní profilace instituce, výzkumných a odborných týmů a jednotlivých akademický pracovníků ve vztahu k orgánům veřejné moci a k profesním institucím, a to při tvorbě, interpretaci a aplikaci práva, rozšiřování a vnášení vědeckých poznatků,
 • podpora různých forem objektivní veřejné prezentace fakulty v prostředí masové komunikace, konferencí a workshopů k významným právním a dalším odborným a celospolečensky významným tématům,
 • rozvoj konceptu politiky personálního a odborného růstu akademických pracovníků, který bude i nadále vycházet z:
  • profilu rozvoje jednotlivých oborů a jejich pedagogického zajištění,
  • hlavních a nosných (pro fakultu meritorních) směrů rozvoje právní vědy, mezioborových vazeb a výzev,
  • odpovídajících ambicí a emancipační profilace fakulty v evropském a mezinárodním prostředí,
  • požadavku na utváření pracovišť (kateder, ústavů, týmů) přispívajících k excelenci fakulty ve výše charakterizovaném prostředí,
  • podpory (typu tvůrčího volna) a také respektování a plnění požadavků na dosahování vědecko-pedagogických hodností akademických zaměstnanců a rozšiřování (včetně rozrůzňování) jejich kvalifikační struktury,
  • motivačního, sociálně a mzdově stabilizačního prostředí,
 • zvýraznění podílu zahraničních akademických a vědeckých pracovníků:
  • na intenzivní dlouhodobé nebo krátkodobé pedagogické činnosti a vědecké spolupráci,
  • na volněji koncipovaném přínosu pro pedagogickou činnost, vědeckou spolupráci, koordinaci či v rámci dalších forem spolupráce,
 • sledování a výhledové řešení zatížení jednotlivých pracovišť.

5 Pracovníci, infrastruktura a správa fakulty

5.1 Personální řízení, odborný a profesní rozvoj neakademických pracovníků, fakultní společenský život

Cíle:

 • kvalifikační a odborný růst pracovníků,
 • aktualizace struktury pracovních pozic,
 • zabezpečení personálního rozvoje,
 • zajištění standardní úrovně poskytovaných služeb,
 • zvýraznění fakultního společenského života.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • systematické odborné a jazykové vzdělávání všech pracovníků prostřednictvím interních vzdělávacích systémů i externích vzdělávacích kapacit,
 • podpora získávání mezinárodních pracovních zkušeností,
 • nastavení motivačních kritérií osobního růstu pro vytvoření resp. dopracování celkového systému odměňování neakademických pracovníků,
 • optimalizace personálních kapacit v neakademických oblastech v závislosti na předpokládaném rozvoji konkrétních oblastí, rozsahu vykonávaných činností a pracovních dispozic jednotlivých zaměstnanců,
 • zajištění a posílení vyvážené věkové struktury zaměstnanců fakulty,
 • posílení komfortu administrativních a podpůrných služeb:
  • standardizace vybavení, služeb a servisu zajišťovaných sekretariátem katedry/ústavu,
  • aktivní inovativní podíl fakulty na rozvoji univerzitního informačního systému (ISu),
  • zjednodušení a uživatelsky příznivější nastavení elektronické dokumentace pro čerpání finančních prostředků, služeb apod.,
 • podpora fakultního společenského života:
  • rozvoj neformálních odborně zájmových workshopů a obdobných setkání,
  • vytváření prostoru pro kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců a studentů.

5.2 Financování

Cíle:

 • finanční stabilita fakulty,
 • vyvážený přístup ke zdrojům financování,
 • finanční zajištění administrativního a pomocného fakultního servisu,
 • finanční zajištění další rekonstrukce a modernizace budovy.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • racionální rozpočtování vedoucí k udržení finanční stability fakulty v procesu změny pravidel financování VŠ,
 • racionální využívání vícezdrojového financování, vytváření vlastních zdrojů prostřednictvím vlastní činnosti (např. efektivně působící strukturou činností Centra dalšího vzdělávání),
 • zajištění financování odpovídajícího servisu (ekonomického, projektového, edičního) pro náročné projektové/odborné agendy,
 • vyhledávání finančních zdrojů umožňující rekonstrukci a modernizaci budovy,
 • využití finančních zdrojů z nového programovacího období.

5.3 Materiální zajištění činnosti a správa budovy

Cíle:

 • další rekonstrukce a modernizace budovy,
 • v rámci a prostřednictvím univerzity ovlivnit podobu nejbližšího okolí budovy,
 • materiální podpora výuky a vybavení,
 • účelnější koordinace využití budovy v rámci činnosti univerzity a spolků.

Nástroje, aktivity a opatření pro realizaci cílů:

 • systematická modernizace budovy:
  • odstraňování nevyhovujících stavebně necitlivých zásahů do historické podoby budovy,
  • modernizace technologií, sítí, propojení budovy fakulty na veškeré informační struktury MU v oblasti provozování a správy budov,
  • přizpůsobování jednotlivých prostor potřebám výuky, vytvoření speciálního zázemí pro dovednostní a simulovanou výuku (soudní síň, kliniky), dlouhodobé a krátkodobé kurzy pro odbornou veřejnost, výzkumné týmy,
  • postupná modernizace velkých učeben na úroveň odpovídající současným potřebám výuky, vyučujících a studentů,
 • orientace na zajištění podpory nejnovějšího materiálního zabezpečení výuky v oblasti informačních zdrojů (knihy, databáze, odpovídající technika a softwarové vybavení):
  • zachovat průměrně 7–8 letou dobu obnovy výpočetní techniky fakulty,
  • licenční, finanční a organizační zabezpečení průběžné aktualizace fakultního softwaru,
  • podílet se na rozvoji informačního systému univerzity vlastními podněty a požadavky,
 • podporovat spolupráci s dalšími fakultami MU v oblasti efektivního využívání prostorových kapacit,
 • prohlubovat respekt k ekologickému hospodaření a nakládání se zdroji a recyklovatelnými produkty,
 • další činnosti:
  • podpora rozvoje a využívání interních redakčních systémů,
  • optimalizace provozní doby fakulty,
  • využívání prostor knihovny jako místa společenského setkávání a kulturních událostí podporující rozvoj společenského života fakulty.

1) Akademických pracovníků se z povahy věci týkají také příslušné cíle, nástroje, aktivity a opatření uvedené v části 5.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.