| | | | |


Knižní novinky

Dělba moci a nezávislost justice

Hapla Martin
2017, ISBN: 978-80-210-8478-0, 96 str.

Tématu dělby moci je v současném ústavním právu věnována velká pozornost, často však zůstávají opomenuty důležité filosofické kontexty této ideje. Právě na jejich zkoumání se zaměřuje tato práce. Klade si otázky jako: Je dělba moci dostatečně určitým principem na to, aby z ní bylo možno vyvodit konkrétní institucionální aplikace, nebo je její obsah určován historickými nahodilostmi? Není ve skutečnosti jen metafyzickou konstrukcí, kterou bychom mohli nahradit jinou a jasnější soustavou pojmů? Jednou z nejcitlivějších oblastí, ve které se dnes idea dělby moci projevuje, je justice, zejména problematika její nezávislosti. Analýze jejich vzájemných vazeb a možných dopadů upozadění rozebírané ideje je věnována závěrečná část práce.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Správní právo - Zvláštní část (v příkladech a otázkách)

Bražina Radislav, Hejč David, Králová Alžbeta, Potěšil Lukáš, Venclíček Jiří
2017, ISBN: 978-80-210-8450-6, 196 str.

Publikace pojednává o tzv. zvláštní části správního práva, kterému se věnuje formou příkladů a otázek. Jde o doplněk základní studijní literatury, která se má zaměřit na konkrétní a praktické znalosti studentů, resp. jejich získání a osvojení. Publikaci lze využít jak pro formu samostudia, tak i jako podklad pro seminární výuku.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Srovnávací politologie

Kroupa Jiří
2017, ISBN: 978-80-210-8365-3, 148 str.

Studijní pomůcka nejprve vytváří metodologický základ pro komparativní analýzu institucionální stránky vybraných politických systémů. Prezentuje základní formy vlády, typologii politických stran a systémů stran. Poté analyzuje soustavy nejvyšších státních orgánů v modelových zemích (USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Spolková republika Německo), zemích našich sousedů (Rakousko, Slovensko, Polsko) a ve vybraných regionech Evropy (Pyrenejský poloostrov, Skandinávie, Pobaltí) a v Rusku. Stejně tak i politické strany a systémy stran v těchto státech.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.nahoru