| | | | |


Právní teorie

Dělba moci a nezávislost justice

Hapla Martin
2017, ISBN: 978-80-210-8478-0, 95 str.

Tématu dělby moci je v současném ústavním právu věnována velká pozornost, často však zůstávají opomenuty důležité filosofické kontexty této ideje. Právě na jejich zkoumání se zaměřuje tato práce. Klade si otázky jako: Je dělba moci dostatečně určitým principem na to, aby z ní bylo možno vyvodit konkrétní institucionální aplikace, nebo je její obsah určován historickými nahodilostmi? Není ve skutečnosti jen metafyzickou konstrukcí, kterou bychom mohli nahradit jinou a jasnější soustavou pojmů? Jednou z nejcitlivějších oblastí, ve které se dnes idea dělby moci projevuje, je justice, zejména problematika její nezávislosti. Analýze jejich vzájemných vazeb a možných dopadů upozadění rozebírané ideje je věnována závěrečná část práce.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Vybrané otázky z art práva

Adamovský Michal, Hájková Martina, Spilková Monika, Sýkora Matěj, Štěpáníková Markéta
2017, ISBN: 978-80-210-8679-1, 138 str.

Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé části jsou pojednány ty vybrané umělecké oblasti, které nejsou zatím z právního hlediska dosud dostatečně uchopeny. Cílem publikace je představit novou právní oblast, které dosud nebyla v českém kontextu věnována dostatečná pozornost navzdory rostoucí poptávce z praxe.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Lidská práva bez metafyziky: Legitimita v (post)moderní době

Hapla Martin
2016, ISBN: 978-80-210-8186-4, 160 str.

Tato práce se věnuje problematice zdůvodnění lidských práv v postmoderní době. Její klíčovou otázkou je, zda jsou tato práva nevyhnutelně metafyzickým nebo náboženským konceptem, který je v kontextu naší současnosti již obtížně obhajitelný. Autor nejprve rozebírá pojmy lidských práv, jejich legitimity a zdůvodnění. Velký prostor přitom vyčleňuje problému jejich univerzality a vymezení různých metodologických přístupů ke zkoumání jejich ospravedlnění. Následně rozebírá různé způsoby zdůvodnění těchto práv, mimo jiné pojetí Michaela J. Perryho a Alana Gewirtha, které vykazují nejsilnější metafyzické konotace. Práci uzavírá kapitola o postojích Richarda Rortyho coby příklad přístupu, který usiluje o vymanění se z metafyziky.

Domácí násilí.Filosofická analýza pojmu

Machalová Tatiana
2015, ISBN: 978-80-210-6765-3, 84 str.

Předložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento... problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se rovněž, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Vybrané kapitoly ze sociologie práva

Urbanová Martina, Večeřa Miloš
2015, ISBN: 978-80-210-7913-7, 232 str.

Studijní pomůcka „Vybrané kapitoly ze sociologie práva“ je určena zejména studentům bakalářských studijních oborů právního zaměření jako výchozí učební text k problematice sociologie práva. Studijnímu zaměření je podřízena přehledně sestavená struktura práce a srozumitelně napsaný text jednotlivých kapitol, které jsou věnovány vymezení sociologie práva a seznámení s jejími hlavními představiteli a směry, sociologickému chápání práva, roli a působení práva v sociální realitě, otázkám sociální deviace a sociální kontroly a metodologickým problémům sociologického výzkumu. Text je na konci každé kapitoly doplněn o kontrolní otázky a v závěru je připojeno několik tematických úryvků z klasických sociologických prací.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Základy teorie práva : multimediální učební text

Večeřa Miloš, Jana Dostálová, Jaromír Harvánek, Drahomíra Houbová
2. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-4683-2, 106 str.

M. Večeřa a kol.: Základy teorie práva. Multimediální učební text. Publikace svým zaměřením a rozsahem představuje nutně jen základní problematiku teorie práva. Jde především o seznámení se základními právními pojmy, systémem práva a jeho jednotlivými skladebnými částmi, právní kulturou spojenou s konceptem právního státu, základními prameny práva, formami realizace práva aplikací práva a právním jednáním v právních vztazích, postupy interpretace práva, ale i s otázkami tvorby práva a právních záruk k prosazení zákonnosti a ústavnosti.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.


Píšeme seminární a diplomové práce na počítači

Kolka Milan, Pavlíčková Ivona, Večeřa Miloš
2. vydání, 2011, ISBN: 978-80-210-5463-9, 297 str.

Učebnice seznamuje jak psát se správnou strukturou seminární a diplomové práce, naučí správně citovat a zapisovat odkazy na použité zdroje. Autoři poukazují na nejčastější nedostatky při zpracování textu z jazykového hlediska. V technické části je nastíněno, jaké jsou vlastnosti správné sazby a jak efektivně používat textové procesory k tvorbě dokumentů. Postupy jsou ukázány vždy v programech Microsoft Word 2003 a 2007 a ve volně dostupném programu OpenOffice.org Writer verze 3.0. Typografická teorie je zařazena zcela záměrně. Bez ní by se učebnice podobala běžným příručkám ke kancelářským programům, kde se čtenář nedozví, proč by vůbec měl nějakou funkci použít a jaké riziko přináší, když ji nepoužije. Řada návodů byla ve druhém vydání přepracována a doplněna obrázky. Čtenářům, kteří jsou těsně před odevzdáním práce a potřebují rychle spravit její úpravu a vytvořit obsah, je určena nově přidaná příloha Pro ty, kterým už teče do bot na straně 257. Bez zbytečného vysvětlování je na pouhých 25 stranách ukázán postup k vyčištění formátu dokumentu.

Právo a vášeň : Jazyk, příběh, interpretace.

Škop Martin
1. vydání, 2011, ISBN: 978-80-210-5464-6, 205 str.

Kniha „Právo a vášeň. Jazyk, příběh, interpretace“ nahlíží na právo trochu jinak než obvyklými právně filosofickými metodami. Zkoumá právo jako prostředí, v němž se střetávají lidské vášně. Jako prostředí, které je založeno na kontrole těchto vášní. Právo proto nemůžeme chápat čistě jako nástroj, ale jako systém, jehož prvky lze interpretovat různým způsobem, a to nejen obvyklým a etablovaným v klasické právní vědě. V těchto přístupech je významné, jak právo působí, jak ovlivňuje či jak přesvědčuje své adresáty. Proto zabírají největší část této knihy spíše alternativní přístupy k interpretaci a k popisu práva. Při popisu vztahu umění a práva (literatury nebo filmu) se projevují zvláštnosti práva, jakož vyvstanou i neobvyklé možnosti jeho interpretace. Zapojením umění do právní teorie získáme nejen odlišný pohled na právo, který je často kritický a inspirativní. Získáme také metody, které nám mohou odkrýt nové způsoby toho, jak s právem zacházet.
nahoru