| | | | |


Obecné informace

Doktorské studium na PrF MU

Podmínky přijetí ke studiu

Poplatky za přijímací řízení

Termín podání přihlášek

Přijímací zkoušky a termín jejich konání

Dny otevřených dveří

Doktorské studium na PrF MU

Právnická fakulta Masarykovy univerzity nabízí doktorské studium v programu Teoretické právní vědy,které je rozčleněno několika studijních oborů v českém, polském a anglickém jazyce (obory, které jsou v nabídce pro přijímací řízení v příslušném akademickém roce najdete ve Vyhlášených podmínkách pro přijetí ke studiu pro aktuální akademický rok):

 •        Dějiny práva a římské právo
 •        Teorie práva
 •        Ústavní právo a státověda
 •        Občanské právo
 •        Obchodní právo
 •        Správní právo a právo životního prostředí
 •        Finanční právo a finanční vědy (v českém, polském i anglickém jazyce)
 •        Trestní právo
 •        Pracovní právo
 •        Mezinárodní právo soukromé (v českém i anglickém jazyce)
 •        Mezinárodní a evropské právo (v českém i anglickém jazyce)
 •        Právo informačních a komunikačních technologií (v českém i anglickém jazyce)

 

Standardní délka studia je 4 roky. Studium probíhá v prezenční a kombinované formě. Studium je určeno absolventům magisterských studijních programů a je zakončeno získáním titulu doktor, ve zkratce Ph.D.

Na Právnické fakultě se doktorské studium uskutečňuje dle předepsaných studijních plánů pod vedením školitele. Školitel je studentovi přidělen po zápise dle tématu jeho disertační práce. Téma si uchazeč volí sám, popř. po dohodě s předsedou oborové komise daného oboru.

Podmínky přijetí ke studiu

Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), je podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu řádné ukončení studia v magisterském programu. Pokud je takové předchozí studium absolvováno v zahraničí, je třeba, aby si jej uchazeč nechal uznat. Takzvaně nostrifikovat doklady o zahraničním vzdělání je možno i na Masarykově univerzitě, v případě předchozích bakalářských či magisterských studií nostrifikace řeší Studijní odbor RMU.

Přijata ke studiu je ta osoba, která splnila podmínky přijímacího řízení (např. úspěšně absolvovaná přijímací zkouška, pořadí v dané kapacitě přijímaných uchazečů). V souladu s § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách může uchazeč do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, podat odvolání.

Poplatky za přijímací řízení

Poplatky za přijímací řízení do doktorského studia jsou stanoveny na 600,- Kč za přihlášku. Uchazeč platí poplatek za každou podanou přihlášku. Údaje k platbě každé jednotlivé e-přihlášky vygeneruje systém po úplném vyplnění přihlášky. Platba se provádí prostřednictvím Obchodního centra, při podání více přihlášek lze uhradit všechny přihlášky společně jedinou platbou. Doklad o zaplacení se nezasílá na fakultu, ale je třeba jej pečlivě uschovat. Uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastní, nebude poplatek vrácen.

Termín podání přihlášek

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky na adrese http:/ / is.muni.cz/ prihlaska/ . Termín pro elektronické podání přihlášky je každoročně do 30. dubna. Za přijatou přihlášku se považuje pouze úplně vyplněná přihláška s uhrazeným manipulačním poplatkem ve lhůtě do 30. dubna do 24.00 hod.

Přijímací zkoušky a termín jejich konání

Přijímací zkoušky se konají v měsíci červnu. Časové rozmezí je stanoveno ve vyhlášených podmínkách pro daný akademický rok. Přesná data konání přijímacích zkoušek jednotlivých oborů budou zveřejněna cca 20. května daného roku na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/

Dny otevřených dveří

Právnická fakulta neorganizuje Dny otevřených dveří přímo pro uchazeče o doktorské studium, neboť většina uchazečů o doktorské studium jsou absolventi PrF MU. Uchazeči z jiných fakult či VŠ mají možnost navštívit fakultu v průběhu dne otevřených dveří určeného pro zájemce o bakalářské či magisterské studium (je však nutno mít na zřeteli zaměření této události především na středoškolské studenty či absolventy).

 




nahoru