| | | | |


Průběh studia

Celková doba studia

Minimální kreditová hodnota studia

Zápis předmětů a jejich opakování

Přerušení studia

Zahraniční pobyty a stáže

Celková doba studia

Součet celkové doby studia a období přerušení tohoto studia v doktorském studijním programu nesmí dle čl. 13 odst. 3 SZŘ překročit dvojnásobek standardní doby stanovené pro toto studium v programu (platí pro studia započatá v jarním semestru roku 2012; pro předchozí studia platí ustanovení SZŘ platného do 31. 1. 2012, ve kterém je maximální délka doktorského studia v čl. 27 stanovena na sedm let). Do celkové doby studia se nezapočítává doba přerušení studia po prvním neúspěšném konání státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce či z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodu mateřské, resp. rodičovské dovolené.

Minimální kreditová hodnota studia

Minimální kreditová hodnota studia, která určuje počet kreditů potřebných ke zdárnému absolvování studia, činí dle čl. 6 odst. 4 SZŘ třicetinásobek standardní doby studia v programu vyjádřené v semestrech. U čtyřletých doktorských studijních programů je to tedy 240 kreditů, u tříletých 180 kreditů.

Zápis předmětů a jejich opakování

V souladu s čl. 11 SZŘ provede student v IS MU v období stanoveném pro zápis předmětů pro následující semestr výběr předmětů do každého svého studia. Žádost o zápis předmětů se podává prostřednictvím registrace v IS MU, a to v období registrace. Zápis předmětů může být podmíněn předchozím úspěšným absolvováním jiných předmětů dle pravidel vyplývajících z obsahu programu, děkan může také omezit počet studentů, kteří budou do předmětu zapsáni, a stanovit další podmínky pro zápis volitelných předmětů.

Nesplní-li student v řádném termínu požadavky zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu (čl. 18 SZŘ) nebo neuspěje-li v řádném termínu u kolokvia nebo zkoušky (čl. 19 SZŘ), má právo na nejvýše dva opravné termíny v případě poprvé zapsaného předmětu a nejvýše jeden opravný termín v případě opakovaného předmětu (platí pro předměty poprvé zapsané v jarním semestru roku 2013, do té doby se použijí ustanovení SZŘ účinného do 31. 1. 2012).

Student je povinen si v nejbližším semestru zapsat předmět, který neukončil úspěšně (čl. 21 SZŘ). Pokud ani po vyčerpání možností dle čl. 18, resp. čl. 19 SZŘ neukončí opakovaný předmět úspěšně, nevzniká mu právo zápisu do následujícího semestru dle čl. 12 odst. 1 písm. a) SZŘ a je mu ukončeno studium dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách lze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení studia podat odvolání (žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal). Povinnost opakování předmětů může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u volitelných předmětů, a to nejvýše v rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty studia.

Přerušení studia

Student může dle čl. 13 SZŘ požádat o přerušení studia, kterému děkan vyhoví, splnil-li student podmínky pro zápis do následujícího semestru dle čl. 12 SZŘ. V opačném případě děkan rozhodne na základě posouzení odůvodněné žádosti. Děkan stanoví datum začátku a ukončení přerušení a může také stanovit další podmínky pro zápis do semestru bezprostředně následujícího po opětovném zápisu do studia.

V souvislosti s přihláškou k státní doktorské zkoušce či obhajobě disertační práce lze datum ukončení přerušení studia stanovit na děkanem určené období v posledním semestru doby přerušení, které bude předcházet konání státní doktorské zkoušky či obhajoby disertační práce (obdobně jako ukončené přerušení stanovené na počátek zkouškového období v případě státních závěrečných zkoušek v bakalářském či magisterském studiu). V ostatních případech se studium přerušuje na dobu celých semestrů zvětšenou o zbývající část semestru, v němž student podal žádost o přerušení. Dnem přerušení studia přestává být osoba studentem MU, statut studenta získává až po opětovném zápisu do studia dle čl. 10 SZŘ.

Osobě, která po přerušení studia neprovede zápis v harmonogramem stanoveném termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách lze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení studia podat odvolání (žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal).

Zahraniční pobyty a stáže

Studenti mohou v rámci doktorského studia vyjet na zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž, využít mohou také dalších nabídek, zasílaných v průběhu semestrů různými institucemi a zveřejňovaných na stránkách fakult či na Vývěsce IS MU. Více informací o zahraničních pobytech a stážích mohou poskytnout také referenti zahraničních oddělení fakult či zaměstnanci Centra zahraničních studií MU.

Veškeré pobyty, stáže, konference (a to nejen zahraniční) je student povinen do jednoho měsíce od ukončení aktivity vložit údaje týkající se této aktivity do aplikace Evidence studijních pobytů v ISu (Personální –> Evidence údajů o stážích a studijních pobytech).
nahoru