| | | | |


Zápis

Zápis do studia a do prvního semestru

Uchazeči přijatému do doktorského studijního programu vzniká dle čl. 10 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU (dále jen SZŘ) sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na zápis do studia a zápis do prvního semestru. Zápis do studia je třeba provést osobně na fakultě uskutečňující daný program, a to ve lhůtě stanovené fakultou.

Uchazeč se stává studentem až v momentě, kdy je zapsán ke studiu. Nezapíše-li se tedy ve lhůtě stanovené harmonogramem, ani ve stanoveném náhradním termínu, a neprokáže-li do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, právo na zápis mu zaniká.

Opětovný zápis do studia (po přerušení)

Osobě, jíž bylo dle čl. 13 SZŘ přerušeno studium, vzniká na základě čl. 10 odst. 2 SZŘ právo opětovného zápisu do tohoto studia a právo zápisu do následujícího semestru (po splnění podmínek stanovených čl. 12 SZŘ). Opětovný zápis se oznamuje fakultě emailem prostřednictvím příslušné aplikace v IS MU.

Osobě, která neprovede zápis v harmonogramem stanoveném termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, zaniká právo na zápis a je jí ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Zápis do následujícího semestru

Dle čl. 12 SZŘ student získává právo na zápis do následujícího semestru daného studia, jestliže úspěšně ukončil všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru a jestliže splnil podmínku zápisu do následujícího semestru dle čl. 12 odst. 2 SZŘ. Dle něj se do následujícího semestru může zapsat student, který

  • získal v daném studiu alespoň 20 kreditů za předměty zapsané v aktuálním semestru (poprvé se použije pro posuzování podmínek pro zápis do jarního semestru v roce 2013, do zápisu do podzimního semestru 2012 platí původní požadavek 15 kreditů), nebo alespoň 45 kreditů za předměty v bezprostředně předcházejícím a aktuálním semestru,
  • dovršil minimální kreditovou hodnotu některého ze svých studií a doba studia v žádném z nich nepřesáhla standardní dobu,

Student se do následujícího semestru zapisuje prostřednictvím IS MU. Studentovi, kterému k poslednímu dni termínu pro zápis nevzniklo právo na zápis do následujícího semestru, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách může student do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o ukončení studia, podat odvolání; žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal.
nahoru