| | | | |


Obsahové a technické náležitosti disertační práce

1. Práce je psána v elektronické podobě způsobilé k uložení do IS MU. Její tištěná verze je vytištěna černým písmem na kancelářském papíru obvyklé gramáže o formátu A4. Práce odevzdávané v knižní vazbě jsou ve formátu A4 nebo A5. Práci lze vytisknout oboustranně.

2. Minimální rozsah disertační práce činí 150 stran, nejméně však 261.000 znaků včetně mezer. V tom je zahrnut i abstrakt (anotace) se seznamem klíčových slov, který je umístěn na samostatném listu (v úvodu práce, za prohlášením studenta). Sestává se z české a anglické verze abstraktu (obvyklý rozsah každé z nich činí 500 – 600 znaků včetně mezer) a české a anglické verze seznamu klíčových slov (obvyklý rozsah seznamu činí 5 – 10 slov).Text obou jazykových verzí abstraktu a seznamů klíčových slov musí být shodný s těmi, jež student uvede v archivu závěrečné práce v IS MU. Plná strana vlastního textu s výjimkou stran, na kterých končí text hlavních kapitol, obsahuje nejméně 1800 znaků včetně mezer a má nejméně 30 řádků. Jeden řádek obsahuje nejméně 60 znaků včetně mezer.

              Do rozsahu disertační práce se započítává:

              a) titulní strana obsahující náležitosti uvedené v odstavci 5,

              b) seznam použitých zdrojů a judikátů citovaných v práci,

              c) obsah práce a

              d) abstrakt (anotace) se seznamem klíčových slov.

3. K sepsání práce je použito jedno písmo.

4. Disertační práce se odevzdává ve trojím svázaném vyhotovení. Za svázané vyhotovení se kromě vazby v pevných deskách či knižní vazby považuje i vazba provedená kroužkovou vazbou anebo termovazbou, pokud je u ní znemožněna výměna listů.

5. Na titulní straně disertační práce je uvedeno:

                  v horní části:   Právnická fakulta Masarykovy univerzity

                                         Obor

                                         Katedra ... (s uvedením katedry, která garantuje příslušný studijní obor)

                  uprostřed:       Disertační práce

                                         Název práce

                                         Jméno autora

                                         Akademický rok odevzdání práce.

6. Na dalším samostatném listu je umístěno čestné prohlášení s níže uvedeným textem a opatřené vlastnoručním podpisem autora: „Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma: (název disertační práce) zpracoval/a sám/sama.  Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil/a k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury.“

7.  Jednotlivé listy jsou průběžně číslovány, a to na každé straně dole nebo nahoře. Odsazení prvního řádku (vyjma řádku pod názvem) se provádí vhodnou odstavcovou zarážkou. V obsahu jsou uvedeny názvy jednotlivých kapitol, podkapitol, oddílů s uvedením strany, kde tyto části díla začínají.

8. Práce se člení až do tří úrovní podle schématu: kapitola, podkapitola, oddíl. Kapitola začíná vždy na nové straně. Názvy všech kapitol, podkapitol a oddílů se píší vlevo bez odsazení a průběžně se číslují arabskými číslicemi; jednotlivé úrovně se oddělují tečkou podle vzoru:

                 1 Název kapitoly

                 1.1 Název podkapitoly

                 1.1.1 Název oddílu

9. Uvádění citací jiného textu, paragrafů zákona, článků smluv nebo jiných pramenů se řídí směrnicí děkana č. 4/2013 o citaci dokumentů užívaných v pracích podávaných na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

 

 

Usnesení oborové rady ze dne 27. června 2014

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., předsedkyně Oborové rady PrF MU


nahoru