| | | | |


Stipendia pro studenty doktorského studia

V akademickém roce 2018/2019 mohou studenti doktorského studijního programu Teoretické právní vědy (4leté) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity požádat o následující stipendia v rámci stipendijních programů:

 Mimo stipendijní programy je možné přiznat následující stipendia dle Stipendijního řádu Masarykovy univerzity:

 • Mimořádné stipendium
 • Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu
  Aktuální výše přiznaného stipendia činí 12 000 Kč měsičně. Stipendium se přiznává studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, jestliže doba jeho studia v daném studijním programu nepřekročila standardní dobu studia v tomto studijním programu.

Povinnost studenta

Student DSP, který se zúčastnil některé aktivity (konference, studijního pobytu, letní školy, apod.) je povinen do jednoho měsíce od ukončení aktivity vložit údaje týkající se této aktivity do IS MU, viz níže.
 

Postup při podávání žádostí o stipendium

 1. Seznamte se, prosím, s vyhlášenými stipendijními programy, viz výše.
 2. Pokud Vámi absolvovaná akce odpovídá požadavkům konkrétního stipendijního programu, použijte k žádosti formulář, který je součástí jeho znění.
 3. Formulář vyplňte čitelně, přehledně a úplně, při aktivní účasti na konferencích či seminářích uvádějte název/téma příspěvku. Je nutné doložit potvrzení o aktivní účasti.
 4. Součástí žádosti je též vyjádření školitele. 
 5. Všechny účelně vynaložené náklady, které požadujete proplatit, je nutno doložit originály dokladů. V případě, kdy se doklady týkající se ubytování, cestovného nebo konferenčního či registračního poplatku vztahují k více osobám, jeden žadatel přikládá originál a uvede jmenovitě osoby, které budou přikládat
  kopie dokladů.
 6. Doklady si nechte vystavit vždy na Vaše jméno. Zásadně se proplácí jenom Vaše náklady, pokud se uhrazená částka vztahovala k více účastníkům, je nutno vždy žádat o příslušný podíl.
 7. Doklady uveďte v žádosti a podle seznamu je nalepte nebo jinak upevněte a popište minimálně čísly na čistý list papíru (např. 1. jízdenka Brno – Bratislava; 2. místní doprava v Bratislavě 3 ks; 3. jízdenka Bratislava –Brno).
 8. V případě, že částka nebyla hrazena v české měně, při přepočtu se použije kurz ČNB v první den akce (zjistíte na http://www.finance.cz/bankovnictvi/kurzovni-listky/cnb/index.phtml). Vytištěný kurzovní lístek přiložte k žádosti.
 9. Stipendium je přiznáno na žádost studenta podanou do dvou měsíců ode dne konání akce
 
nahoru