| | | | |


Dějiny státu a práva

Římské právo pro bakaláře

Frýdek Miroslav, Horáková Monika, Obrovská Lucie, Salák Pavel, Veselá Renata
1. vydání, 2014, ISBN: 978-80-210-5002-0, 188 str.

Publikace římské právo pro bakaláře byla vytvořena pro usnadnění výuky nedávno zavedeného předmětu Římské právo věcné a obligační v bakalářském studijním programu právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Strukturu učební pomůcky nebylo možno zcela omezit pouze na právo věcné a obligační, ale text musel zahrnout i související otázky, bez nichž by student nemohl materii obsáhnout. Zahrnuje tedy také stručný výklad vývoje římského státu a práva, práva osob a právního úkonu. Jádro publikace tvoří deskripce věcných práv a obligací v římském právu a nástin římského práva dědického. Pro snadnější orientaci v problematice autoři doplnili text grafickými přílohami.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Nástin právních dějin

Schelle Karel, Tauchen Jaromír, Vojáček Ladislav, Štachová Naďa
2011, ISBN: 978-80-210-5462-2, 322 str.

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cíl podrobně postihnout vývoj v jednotlivých zemích a zaměřuje se především na obecnější otázky, které podstatným způsobem ovlivňovaly nebo spoluvytvářely podobu práva a státního uspořádání především na evropském kontinentu, a na vybrané státy (podrobnější a komplexnější informace o vývoji jednotlivých zemí podává učebnice Právní dějiny, na níž se podíleli i dva členové autorského kolektivu této učební pomůcky). V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.
top