| | | | |


Občanské právo

Moderní civilní proces

Chalupa Radim, Dobrovolná Eva, Dávid Radovan, Hrdlička Miloslav, Lavický Petr, Pondikasová Tereza
2015, ISBN: 978-80-210-7601-3, 272 str.

Moderní civilní proces Kniha podává rozbor základních koncepčních otázek moderního civilního procesu. Autoři nejprve analyzují současný stav, v němž se české civilní právo procesní nachází a identifikují jeho základní problémy. Poté představují dvě základní koncepce civilního procesu, které se promítly do legislativních úprav zahraničních civilních řádů soudních; jde o tzv. liberální a tzv. sociální koncepci civilního procesu. Následující kapitoly jsou zpracovány z pozic sociální koncepce civilního procesu, která usiluje nejen o řízení co nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší, ale zároveň takové, aby zjištěný skutkový stav co nejvíce odpovídal stavu skutečnému. Tato východiska se promítají v rozboru postavení stran a soudu v řízení, v analýze možností a limitů urychlování řízení, jakož i v dalších koncepčních otázkách. Kniha je vhodným doplňkem základních učebních pomůcek určených pro obor civilního práva procesního. Je využitelná jak pro studenty doktorského (předmět občanské právo procesní pro studenty doktorského studia), tak i magisterského studia (občanské právo procesní I. a II.). Rozebírají se v ní kupř. otázky základních legislativních koncepcí civilního procesu, role soudu a stran v řízení, možnosti jeho urychlování atd. Jedná se tedy o záležitosti, na kterých civilní proces stojí, a o nichž se přesto v učebnicích mnoho nepíše. Kniha může pomoci studentům získat širší rozhled, neboť přináší informace a poznatky, které se uplatňují v některých zahraničních právních řádech, např. v rakouském či německém civilním procesu. Zároveň může posloužit k překonání představ o podobě některých institutů, které jsou u nás zákonnou úpravou či její interpretací zdeformovány.

Aktivní studenti MU mají nárok na slevu 15 %. Přejít k nákupu jako student.

Byt v soukromém a veřejném právu

Selucká Markéta, Fiala Josef, Kliková Alena
1. vydání, 2011, ISBN: 978-80-210-5747-0, 136 str.

Učební pomůcka je zaměřena na objasnění, resp. doplnění informací získaných v základních předmětech zařazených do výuky v magisterském studijním programu Právo a právní věda, konkrétně v občanském právu hmotném a ve správním právu. Obsahově se věnuje problémům spojených s realizací jednotlivých právních důvodů bydlení, přičemž z hlediska objektů bydlení je pozornost soustředěna zejména na právní vztahy k bytu.


Právnické osoby :(obecná právní charakteristika)

Hurdík Jan
2000, ISBN: 8021022787, 169 str.

Hurdík Jan: Právnické osoby (Obecná právní charakteristika) Přes trvající naléhavost přijmout jednotný koncept právnických osob nejen v právním řádu České republiky , nýbrž v širším evropském kontextu, nebyla v posledním období věnována obecné právní charakteristice právnických osob v právní literatuře, potřebná pozornost. Autor přibližuje ve svém díle právnické osoby jako obecný právní institut, který je na jedné straně jednotou obecného jednotícího zájmu zformovat typ osoby v právním smyslu odlišný od lidské bytosti - osoby fyzické a současně na druhé straně výrazem řady dílčích specifických zájmů, které obecný model diferencují do jednotlivých typů právnických osob.top