| | | | |


State Ph.D examination

Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) je dle čl. 31 SZŘ splnění všech povinností stanovených podle čl. 28 odst. 3 a odst. 4 SZŘ; nejpozději s přihláškou předloží student také teze disertační práce, které jsou rozhodnutím oborové rady předepsány. Student nepředkládá teze v případě, že současně odevzdává i přihlášku k obhajobě disertační práce jejíž přílohou je již kompletní disertační práce. Přihlášku podává uchazeč prostřednictvím IS MU ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku, termín konání SDZ navrhuje oborová komise a stanoví děkan na ten semestr, pro který podal uchazeč přihlášku. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, další požadavky stanovené oborovou radou obdrží student písemně nejméně 4 týdny před termínem konání zkoušky.

Neprospěl-li student u SDZ, může ji opakovat nejvýše jednou (v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru). Nedostaví-li se student k SDZ ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”. Do termínu opakované SDZ může studentovi děkan přerušit studium (které se nezapočítává do celkové doby studia).
top