| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

ZÁPIS ze zasedání hlavní přijímací komise ke studiu v magisterském studijním programu Právo a Právní věda a bakalářských studijních programech Právní specializace a Veřejná správa počínaje akademickým rokem 2014/2015

 

termín zasedání: 15. května 2014, 12.00

 

místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 104

 

složení komise:

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., zástupce akademických pracovníků

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., proděkan

Mgr. Jaroslav Pavliňák, vedoucí studijního oddělení

Bc. Tomáš Zuklín, zástupce studentů

 

přítomni – dle prezenční listiny

 

Materiály pro jednání přijímací komise:

 1. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy Právo
 2. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy VESP
 3. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy TPTSP
 4. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy OPS
 5. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy MPS
 6. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy VYJU
 7. Seznam uchazečů ze vzdělávacích programů CŽV

 

Rozdělovník zápisu:

 1. děkanka PrF MU
 2. prorektorka MU
 3. studijní oddělení PrF
 4. studijní odbor rektorátu MU
 5. proděkan pro magisterské studium
 6. proděkan pro bakalářské studium a akreditované programy CŽV
 7. Centrum celoživotního vzdělávání
 8. archivace

 

I.

 

Podmínky přijetí ke studiu na Právnické fakultě MU v Brně byly řádně v souladu s příslušnými ustanovením zákona o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity a fakulty vyhlášeny na úřední desce fakulty dne 31. 10. 2013 a současně i na internetových stránkách univerzity a fakulty. Pro akademický rok 2014/2015 byly otevřeny tyto obory:

v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda

obor Právo,

v akreditovaném bakalářském studijním programu Právní specializace obory

Obchodněprávní studia,

Mezinárodněprávní obchodní studia,

Vyšší justiční úředník a

v akreditovaném bakalářském studijním programu Veřejná správa obory

Veřejná správa a

Teorie a praxe trestního a správního procesu

 

II.

 

V souladu s kapacitními možnostmi fakulty je předpokládaný stav v 1. semestru akademického roku 2014/2015 tento:

Právo 500 studentů,

Veřejná správa 50 studentů,

Teorie a praxe trestního a správního procesu 50 studentů,

Obchodněprávní studia 50 studentů,

Mezinárodněprávní obchodní studia 50 studentů a

Vyšší justiční úředník 50.

Podle vyhlášených podmínek je pro přijetí rozhodující:

a) dosažení středoškolského vzdělání s maturitou

b) umístění v pořadí uchazečů o studium v daném oboru. Pořadí je určeno dle výsledku Testu studijních předpokladů (TSP), který podle vyhlášených podmínek je určen tak, že pro každého uchazeče je v rámci jeho varianty TSP určen počet bodů na základě získaného počtu správných a špatných odpovědí. Tento počet bodů bez přihlédnutí k variantě testu vyjadřuje tzv. percentil, který je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Každý uchazeč tak mohl získat percentil maximálně 100 a minimálně 0,01, tj. v nejlepším případě 100% všech uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon jako on, v nejhorším případě 0,01% všech uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon jako on. Dosáhlo-li stejného percentilu více uchazečů jako uchazeč na posledním místě určeném k přijetí, je přijata celá tato skupina.

Umístil-li se uchazeč v bodové skupině, která je v kapacitním limitu určena k přijetí, fakulta uchazeči písemně sdělí výsledek TSP a současně jej vyzve  k předložení vysvědčení a možnému převzetí rozhodnutí o přijetí (dále jen „převzetí rozhodnutí“).  V případě, že se uchazeč nedostaví k převzetí rozhodnutí a fakultě nebude do 4. 7. 2014 ani doručeno vysvědčení, nebude uchazeč ke studiu přijat. Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí, a uchazečům, kteří řádně a včas neprokázali požadované vzdělání, zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání.

 

III.

Test studijních předpokladů se uskutečnil v režii Masarykovy univerzity ve dnech 3. a 4. května 2014 a byl vyhodnocen rovněž v režii univerzity, přičemž fakulta přebírá od univerzity výsledek testu a na základě percentilu určuje celkové pořadí uchazečů. Data o TSP vyžadovaná právními předpisy zpracovává a zveřejňuje Masarykova univerzita.

IV.

Obor

PRÁVO

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

2869

Pozváno k TSP

2798

TSP vykonalo

2586

Nejvyšší percentil

100

Nejnižší percentil

0,05

K přijetí (do percentilu 88,9)

555

V oboru Právo hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 555. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

 

Obor

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

561

Pozváno k TSP

531

TSP vykonalo

474

Nejvyšší percentil

99,42

Nejnižší percentil

0,07

K přijetí (do percentilu 71,05)

100

V oboru Veřejná správa hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 100. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

Obor

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

344

Pozváno k TSP

316

TSP vykonalo

266

Nejvyšší percentil

99,42

Nejnižší percentil

0,11

K přijetí (do percentilu 60,45)

81

V oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 81. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

 

Obor

Obchodněprávní studia

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

327

Pozváno k TSP

301

TSP vykonalo

248

Nejvyšší percentil

99,32

Nejnižší percentil

0,06

K přijetí (do percentilu 64,16)

119

V oboru Obchodněprávní studia hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 119. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

Obor

Mezinárodněprávní obchodní studia

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

292

Pozváno k TSP

272

TSP vykonalo

238

Nejvyšší percentil

100

Nejnižší percentil

0,43

K přijetí (do percentilu 76,14)

75

V oboru Mezinárodněprávní obchodní studia hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 75. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

 

Obor

Vyšší justiční úředník

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

364

Pozváno k TSP

339

TSP vykonalo

288

Nejvyšší percentil

98,68

Nejnižší percentil

0,07

K přijetí (do percentilu 53,76)

100

V oboru Vyšší justiční úředník hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 100. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

V.

Hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu 14 uchazečů o studium v bakalářském studijním programu Právní specializace, 25 uchazečů o studium v bakalářském studijním programu Veřejná správa a 72 uchazečů o studium v magisterském studijním programu Právo a právní věda, u kterých bylo upuštěno od TSP dle Řádu CŽV MU.

VI.

Hlavní přijímací komise doporučuje děkance, aby pro magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo, v případě, že počet studentů skutečně zapsaných ke studiu do prvního semestru v okamžiku zápisu do prvního semestru (červen 2014) klesne pod předpokládaný stav 1. semestru, přijala celou další skupinu (skupiny) uchazečů podle pořadí určeném na základě výsledků TSP. V případě bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa doporučuje za situace, kdy počet studentů skutečně zapsaných ke studiu do prvního semestru dle oborů v okamžiku zápisu (červen 2014) do prvního semestru klesne pod předpokládaný stav 1. semestru, zvážit přijetí celé další skupinu (skupiny) uchazečů podle pořadí určeném na základě výsledků TSP, a to v závislosti na celkovém předpokládaném počtu studentů zapsaných do prvních semestrů.

 

VII.

Připomínky a jiná vyjádření hlavní přijímací komise k dosavadnímu průběhu přijímacího řízení: -

 

Zápis jsem přečetl, jeho obsahu rozumím a vyslovuji s ním souhlas:

 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

 

 

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

 

 

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

 

 

Mgr. Jaroslav Pavliňák

 

 

Bc. Tomáš Zuklín

 

 


nahoru