Pravidla a postup pro zveřejňování a volbu témat diplomových a bakalářských prací

Počet diplomových a bakalářských prací: Akademický pracovník může být vedoucím maximálně 8 diplomových a 6 bakalářských prací. Do tohoto počtu se započítávají diplomové a bakalářské práce zapsané v daném akademickém roce. V případě překročení tohoto počtu nebudou práce vedené nad daný limit započítávány do vytíženosti.

Harmonogram: Zveřejňování a volba témat diplomových a bakalářských prací se řídí Směrnicí děkana č. 7/2012 O studiu v bakalářských a magisterských studijních programech.  Témata diplomových prací jsou zveřejněna prostřednictvím IS MUNI (Student → Závěr studia → Rozpisy témat), a to nejpozději do 31. ledna, v případě prací bakalářských do 30. září. Student provede volbu tématu do 31. března, v případě prací bakalářských do 31. října. Seznam přidělených témat je následně zveřejňován v termínu do 31. května u prací diplomových, u prací bakalářských do 7. listopadu.

Pravidla pro výběr témat: Při výběru témat diplomových a bakalářských prací platí pravidlo, podle kterého si téma práce student volí z nabídky jednotlivých kateder. Témata zveřejněná v IS MUNI mohou podobu jednak konkrétně určených, jednak podobu témat vlastních či volných. V tomto případě vedoucí práce určí postup a podmínky pro výběr studentů, a to v rubrice „Poznámka:“   Vedoucí práce takto může stanovit tematické zaměření práce a termín, do kdy je student povinen předložit osnovu tématu práce. V případě, kdy student nesplní dané podmínky, je vedoucí práce oprávněn téma neschválit a studenta případně z tématu odhlásit. Pro výběr studentů slouží aplikaci „přihlášení studenta k tématu musí schválit vedoucí“. V souladu s informacemi zveřejněnými v rubrice „Poznámka“ vedoucí práce rozhodne, kterým studentům přihlášení k tématu potvrdí.

Téma diplomové či bakalářské práce lze vypsat pro konkrétního studenta pouze v následujících případech:

a)      student danou problematiku zpracovával v rámci SVOČ,

b)      téma diplomové či bakalářské práce souvisí s realizací projektu, jehož příjemcem je Právnická fakulta MU,

c)      téma diplomové práce navazuje na činnost studenta jako studentské pomocné vědecké síly (Směrnice č. 5/2013 - Stipendijní program pro podporu pomocné vědecké činnosti studentů).

Vedoucí práce v daném případě uvede v rubrice „Poznámka“ důvod přidělení tématu pro konkrétního studenta. Studenta je oprávněn k tématu přihlásit, nebo využije možnost „přihlášení studenta k tématu musí schválit vedoucí“.

Výběr tématu diplomové a bakalářské práce dle IS MUNI
Rozpisy témat diplomových a bakalářských prací jsou dostupné pro odkazem:

Student → Závěr studia → Rozpisy témat

Zde jsou dostupné všechny rozpisy, do kterých má právo se přihlásit. Rozpisy jsou členěné podle typu na bakalářské práce, diplomové práce, projekty apod. Pokud chce zjistit bližší informace o jednotlivých tématech, zvolí možnost "Témata" v navigačním panelu a v nabídce operací s tématem vyberte "Úplné info".  Pro přihlášení se k tématu klikne v navigačním panelu na možnost „přihlašování“ a u vybraného tématu použijte odkaz „přihlásit“ v levém sloupci. Poté ho systém vyzve k potvrzení jeho volby.

Pozor: Tlačítko „přihlásit“ je u tématu dostupné až po spuštění přihlašování. Pokud má okno s rozpisy otevřené dříve, nesmí zapomenout jej na začátku přihlašování zaktualizovat.

Témata, ke kterým je student přihlášen, nalezne v aplikaci

Student → Během studia → Moje témata

Neaktivní nepředmětové rozpisy lze prohlížet v aplikaci

Osobní administrativa → Studium → Rozpisy témat

Vazba na předměty: Zpracování diplomové a bakalářské práce je spojeno s předměty Diplomový seminář I (příp. Diplomový seminář – projekt u magisterského studia) a Diplomový seminář II (příp. Diplomový seminář u magisterského studia).  V rámci těchto předmětů student získává obecné informace o formálních náležitostech diplomové nebo bakalářské práce, metodice zpracování odborného textu a o práci s literaturou. Těžištěm daných předmětů jsou individuální konzultace ke zpracovávanému tématu. Předměty jsou ukončeny zápočtem a podmínky pro jeho získání vždy určuje vedoucí práce. Předměty lze ukončit i mimo zkouškové období údobí, kdy je má student zapsán: např. pokud má student zapsán předmět Diplomový seminář I (příp. Diplomový seminář – projekt u magisterského studia) v podzimním semestru, může z něj získat zápočet nejen během podzimního semestru a jeho zkouškové období, ale i v následujícím jarním semestru. Další informace ke zpracování diplomových prací jsou k dispozici v interaktivních osnovách:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.