| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Informace před výběrovým řízením na studijní pobyty Erasmus+ (a přes mezifakultní smlouvy) pro ak. rok 2018/2019
Jazyková přezkoušení uchazečů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ (a mezifakultních smluv) v ak. roce 2018/2019

Milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s výběrovým řízením na zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ a v rámci mezifakultních smluv v akademickém roce 2018/2019 si vám dovoluji předat následující informace:

Výběrové řízení bude vypsáno cca koncem měsíce ledna 2018. Budete včas vyrozuměni prostřednictvím fakultních webových stránek, nástěnky Oddělení pro zahraniční vztahy i vývěsky v ISu. Můžete se hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí. Přihlašování bude probíhat výhradně elektronickou formou.

Mezi podmínky výběrového řízení bude patřit:

 1. uchazeč je studentem 2. – 4. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda, který nemá podmíněný zápis do semestru podzim 2017;
 2. uchazeč úspěšně absolvoval jazykové přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem anglickým, německým a francouzským
  • termín: prosinec 2017 – viz níže
  • organizátor: Centrum jazykového vzdělávání PrF MU,
  • termíny a požadavky na jazyková přezkoušení jsou uvedeny níže,
  • přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem italským, španělským, portugalským, event. jiným organizováno nebude; student prokáže znalost příslušného jazyka předložením potvrzení o znalosti jazyka, resp. vložením příslušného potvrzení do elektronické přihlášky v databázi ISOIS, a sice nejpozději do deadlinu pro podávání elektronických přihlášek na studijní pobyty;
  • pokud uchazeč úspěšně absolvoval přezkoušení v období podzim 2015 anebo podzim 2016, nemusí ho absolvovat znovu a bude mu započítána známka z přezkoušení předchozího; prošel-li uchazeč více přezkoušeními z téhož jazyka v obdobích podzim 2015, podzim 2016 anebo podzim 2017, započítává se známka z posledního přezkoušení;
 3. studijní průměr jako významná součást vzorce pro určení pořadí uchazečů;
 4. bonifikace za absolvování předmětu vyučovaného v cizím jazyce (nikoliv cizí jazyk) na PrF MU v předchozím studiu k okamžiku vyplnění přihlášky
  • za každý úspěšně absolvovaný předmět je udělena bonifikace k celkovému hodnocení tvořenému kombinací studijního průměru a známky z jazykového přezkoušení;
 5. v případě mezifakultních smluv: zprůměrované hodnocení motivačních dopisů od tří hodnotitelů.

Z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ a v rámci mezifakultních smluv, a který se ze studijního pobytu odhlásil.

Seznam zahraničních univerzit, na které si budete moci podávat přihlášky, je dostupný na https://erasmus.law.muni.cz/content/cs/erasmus-na-pravnicke-fakulte/partner-universities/.

Seznam bude ještě aktualizován a jeho konečná podoba bude součástí vyhlášení výběrového řízení.

V rámci výběrového řízení budou upřednostněni ti uchazeči, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ a v rámci mezifakultních smluv dosud nezúčastnili. Prosím, zohledněte při výběru univerzit délku výjezdu; stipendium z prostředků programu Erasmus+ není možné proplatit pro pobyty v celkové délce přesahující 24 měsíců.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
Erasmus+ koordinátor na PrF MU

Jazyková přezkoušení uchazečů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ a na základě mezifakultních smluv v akademickém roce 2018/2019

Přihlášku k jazykovému přezkoušení vyplňte na https://goo.gl/forms/xCVE1XXjWFDxIGtY2 a odešlete do 4. 12. 2017.

Písemná část – termíny

Jazyk Termín Učebna
anglický 15. 12. 2017 v 9.35 hod. 034
Podle počtu zájemců o jazykové přezkoušení je možné následné rozdělení do více učeben.
německý 7. 12. 2017 v 8.00 hod. 259
francouzský 15. 12. 2017 v 10.30 hod. 315

Ústní část

Pohovory se budou konat do konce výukového období semestru podzim 2017.

Termíny budou vypsány v IS v předmětu EL027 Erasmus – přihlášky.

V rámci přezkoušení uchazeči pohovoří o oblasti svého studijního zájmu a prokáží všeobecnou i specializovanou jazykovou kompetenci.

Kontaktní osoba:

Lenka Pavlíková
Centrum jazykového vzdělávání na PrF


nahoru