| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity vypisuje

výběrové řízení
na studijní pobyty na zahraničních univerzitách

v rámci programu ERASMUS+
a v rámci fakultních bilaterálních smluv
v akademickém roce 2018/2019

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:

 • uchazeč je v současné době studentem 2. až 4. ročníku magisterského studijního programu - platí pro destinace označené v tabulce v příloze ve sloupci „Úroveň“ symbolem „I“ („intermediate“),
 • uchazeč je v současné době studentem 3. nebo 4. ročníku magisterského studijního programu - platí pro destinace označené v tabulce v příloze ve sloupci „Úroveň“ pouze symbolem „A“ („advanced“),
 • uchazeč není zapsán do semestru podzim 2017 podmíněně,
 • uchazeč absolvoval přezkoušení ze znalosti příslušného studijního jazyka v Centru jazykového vzdělávání PrF MU na podzim 2015, podzim 2016 anebo podzim 2017, s výjimkou uchazečů o studijní pobyty v Itálii (neplatí pro Roma 3), na Slovensku, ve Španělsku, v  Portugalsku, a na Kypru, v Kanadě a v Austrálii.
 • uchazeč o studijní pobyty v rámci fakultních bilaterálních smluv nahraje do příslušné přihlášky motivační dopis v angličtině v rozsahu max. 1 strana A4, ve kterém zdůvodní, proč by na dané škole chtěl studovat (např. vztah k diplomové práci, budoucímu pracovnímu či vědeckému zaměření apod.),
 • uchazeč o studijní pobyt na UNSW (Austrálie) v rámci fakultních bilaterálních smluv nahraje do přihlášky max. 2 roky starý mezinárodní certifikát (TOEFL iBT min 94, TOEFL PBT min 589, IELTS Academic min. 7.0, CAE min 185, CPE min 185, …),
 • uchazeč o studijní pobyt na TRU (Kanada) v rámci fakultních bilaterálních smluv nahraje do přihlášky mezinárodně uznávaný certifikát (TOEFL iBT min 100, TOEFL PBT min 600, IELTS min 7.0),
 • uchazeč o studijní pobyty v Itálii (s výjimkou Roma 3) nahraje do přihlášky doklad o znalosti italštiny,
 • uchazeč o studijní pobyty ve Španělsku a v Peru nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti španělštiny,
 • uchazeč o studijní pobyty v Portugalsku nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti portugalštiny a navíc některého z těchto jazyků: angličtina, francouzština, italština, španělština (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • uchazeč o studijní pobyty na Kypru nahraje do přihlášky v ISOIS doklad o znalosti řečtiny a angličtiny (není třeba předkládat výsledek jazykového přezkoušení z Centra jazykového vzdělávání),
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti na PrF MU vybrán ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ a v rámci fakultních bilaterálních smluv a který se ze studijního pobytu odhlásil,
 • z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který v přihlášce uvede nepravdivé údaje, zejména informaci o tom, zda se již studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ a v rámci fakultních bilaterálních smluv zúčastnil.

Jak se přihlásit do výběrového řízení:

 • uchazeč se může hlásit maximálně na tři místa pobytu (bez ohledu na to, zda se jedná o univerzitu v rámci programu ERASMUS+ nebo v rámci fakultních bilaterálních smluv); pokud se student přihlásí na více než tři školy (např. na tři místa pobytu v rámci programu Erasmus+ a tři místa v rámci fakultních bilaterálních smluv), bude vybírán jen na univerzity v rámci programu ERASMUS+,
 • pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje preference a není k němu přihlíženo, student může být nominován na kteroukoliv univerzitu, na kterou se hlásí,
 • přihlášení probíhá výhradně elektronickou formou,
 • uchazeč se může přihlásit do výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ pouze v rámci jednoho svého studia na MU (sepokud se hlásí na jiné fakultě, už se nemůže přihlásit na právnické fakultě),
 • uchazeč o studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ vyplní přihlášku v Informačním systému ISOIS – https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/,
 • uchazeč o studijní pobyty v rámci fakultních bilaterálních smluv vyplní přihlášku na adrese https://intra.law.muni.cz/bilateralky/
 • uchazeč vyplní v přihlášce semestr studia (pozor na to, že některé školy přijímají jen na vybraný semestr studia, případně jen na celý rok – pokud toto nebude v přihlášce respektováno, student nebude na danou univerzitu vybrán; u fakultních bilaterálních smluv je pobyt vždy jednosemestrální, a proto při uvedení semestru „libovolné“ student ponechává na fakultě, na jaký semestr bude vybrán),
 • vyplnění přihlášky je možné pouze ve lhůtě od 29. 1. 2018 00.01 hod. do 11. 2. 2018 23.59 hod.

Průběh výběrového řízení:

Pořadí uchazečů v rámci fakultních bilaterálních smluv bude sestaveno podle vzorce:

VSP * K4 + JP + HMD – (PCJ * 0,1).

Pořadí uchazečů v rámci programu ERASMUS+ bude sestaveno podle vzorce:

VSP * K4 + JP – (PCJ * 0,1).

kde:

 • VSP je vážený studijní průměr za všechny pokusy ke dni 12. 2. 2018, s přesností na dvě desetinná místa,
 • K4 je koeficient ve výši 0,8 přiřazený uchazeči – studentovi 4. ročníku,
 • JP je známka z přezkoušení ze znalosti příslušného studijního jazyka z posledního přezkoušení v období podzim 2015, podzim 2016 anebo podzim 2017, vyjádřená celkovou známkou z přezkoušení od 1,0 do 3,0 s rozlišením na desetiny bodu; známka 4 znamená vyřazení z výběrového řízení,
 • HMD je průměrná známka z hodnocení motivačního dopisu, vyjádřená jednotlivými známkami z přezkoušení od 1,0 do 4,0 a zaokrouhlená na dvě desetinná místa; průměrná známka vyšší než 3,00 znamená nemožnost být vybrán na pobyt v rámci fakultních bilaterálních smluv,
 • PCJ je počet odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce (nikoliv cizí jazyk) absolvovaných na PrF MU v předchozím studiu k okamžiku vyplnění přihlášky.

Pořadí uchazečů je sestaveno podle výsledku od nejnižší do nejvyšší hodnoty. V případě rovnosti výsledku u více uchazečů podle předchozích kritérií bude preferován uchazeč s výraznější odbornou a mimostudijní aktivitou ve prospěch fakulty (účast ve SVOČ, práce ve studentské samosprávě apod.). Ve výběrovém řízení budou upřednostněni ti uchazeči, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ nebo v rámci fakultních bilaterálních smluv dosud nezúčastnili. Prosím, berte při výběru škol v rámci programu Erasmus+ v potaz délku výjezdu; protože nejsou v rámci programu Erasmus+ propláceny pobyty v celkové době přesahující 24 měsíců, student nemůže být vybrán na pobyt v rámci programu Erasmus+, pokud by byla lhůta 24 měsíců překročena.

1. kolo výběrového řízení

V 1. kole výběrového řízení budou uchazeči vybíráni ke studijnímu pobytu s ohledem na pořadí ve výběrovém řízení a na zvolené místo pobytu.

Z uchazečů, kteří nebudou v 1. kole výběrového řízení vybráni ke studijnímu pobytu s ohledem na limit vysílaných studentů na příslušné místo pobytu, bude vytvořen pro každý příslušný studijní jazyk seznam náhradníků.

2.  kolo výběrového řízení

Do případného 2. kola výběrového řízení jsou zařazeni jen ti uchazeči, kteří nebyli vybráni ke studijnímu pobytu v 1. kole a jsou na seznamu/seznamech náhradníků. O této skutečnosti budou uchazeči zařazení do seznamu náhradníků vyrozuměni emailem na jejich univerzitní adresu.

Uchazeč je povinen se ke konání 2. kola dostavit osobně. 2. kolo se uskuteční dne 26. 2. 2018 ve 13.30 hod. v učebně č. 030.

V průběhu 2. kola výběrového řízení budou náhradníci podle pořadí v seznamu/seznamech náhradníků vyzváni k volbě místa studijního pobytu z těch míst, u nichž nebyla naplněna kapacita počtu vysílaných studentů. Pravidlo o upřednostnění uchazečů, kteří se studijního pobytu v rámci programu ERASMUS+ nebo v rámci fakultních bilaterálních smluv dosud nezúčastnili, platí i pro 2. kolo výběrového řízení.

Výběr v rámci fakultních bilaterálních smluv je podmíněn přihlášením se ve výběrovém řízení na některou ze škol v rámci fakultních bilaterálních smluv. Pro University of Lima je podmínkou předem doložená znalost španělského jazyka, pro UNSW (Austrálie): max. 2 roky starý mezinárodní certifikát (TOEFL iBT min 94, TOEFL PBT min 589, IELTS Academic min. 7.0, CAE min 185, CPE min 185, …) a pro TRU (Kanada): mezinárodně uznávaný certifikát (TOEFL iBT min 100, TOEFL PBT min 600, IELTS min 7.0).

Výběr v rámci Erasmus+ je podmíněn příslušným studijním jazykem, ze kterého byl uchazeč přezkoušen v Centru jazykového vzdělávání PrF MU na podzim 2015, podzim 2016 anebo podzim 2017, s výjimkou uchazečů o studijní pobyty v Itálii (neplatí pro Roma 3), na Slovensku, ve Španělsku a v Portugalsku a na Kypru. Z tohoto důvodu se stanovuje též pořadí seznamů náhradníků:

 1. seznam náhradníků v rámci fakultních bilaterálních smluv
  1. seznam náhradníků pro anglický jazyk,
  2. seznam náhradníků pro španělský jazyk;
 2. seznam náhradníků v rámci programu Erasmus+
  1. seznam náhradníků pro anglický jazyk,
  2. seznam náhradníků pro německý jazyk,
  3. seznam náhradníků pro francouzský jazyk,
  4. seznam náhradníků pro italský jazyk,
  5. seznam náhradníků pro španělský jazyk,
  6. seznam náhradníků pro řecký jazyk,
  7. seznam náhradníků pro portugalský jazyk.

V Brně dne 29. ledna 2018

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

děkanka Právnické fakulty MU

Přílohy


nahoru