ZÁPIS ze zasedání hlavní přijímací komise ke studiu v magisterském studijním programu Právo a Právní věda a bakalářských studijních programech Právní specializace a Veřejná správa počínaje akademickým rokem 2018/2019

 

termín zasedání: 2. května 2018, 11.00

 

místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 109

 

složení komise:

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., proděkan

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., proděkanka

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., zástupkyně akademických pracovníků

Mgr. Jaroslav Pavliňák, vedoucí studijního oddělení

Karolína Menšíková, zástupkyně studentů

 

přítomni – dle prezenční listiny

 

Materiály pro jednání přijímací komise:

 1. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy Právo
 2. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy VESP
 3. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy TPTSP
 4. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy OPS
 5. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy MPS
 6. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy VYJU
 7. Seznam uchazečů ze vzdělávacích programů CŽV

 

Rozdělovník zápisu:

 1. děkanka PrF MU
 2. prorektor MU
 3. studijní oddělení PrF
 4. studijní odbor rektorátu MU
 5. proděkan pro magisterské studium
 6. proděkan pro bakalářské studium a akreditované programy CŽV
 7. archivace

 

I.

 

Podmínky přijetí ke studiu na Právnické fakultě MU v Brně byly řádně v souladu s příslušnými ustanovením zákona o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity a fakulty vyhlášeny na úřední desce fakulty dne 31. 10. 2017 a současně i na internetových stránkách univerzity a fakulty. Pro akademický rok 2018/2019 byly otevřeny tyto obory:

v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda

obor Právo,

v akreditovaném bakalářském studijním programu Právní specializace obory

Obchodněprávní studia,

Mezinárodněprávní obchodní studia,

Vyšší justiční úředník a

v akreditovaném bakalářském studijním programu Veřejná správa obory

Veřejná správa a

Teorie a praxe trestního a správního procesu

 

II.

 

V souladu s kapacitními možnostmi fakulty je předpokládaný stav v 1. semestru akademického roku 2018/2019 tento:

Právo 450 studentů,

Veřejná správa 80 studentů,

Teorie a praxe trestního a správního procesu 40 studentů,

Obchodněprávní studia 50 studentů,

Mezinárodněprávní obchodní studia 40 studentů a

Vyšší justiční úředník 40.

Podle vyhlášených podmínek je pro přijetí rozhodující:

 1. a) dosažení středoškolského vzdělání s maturitou
 2. b) umístění v pořadí uchazečů o studium v daném oboru. Pořadí je určeno dle výsledku Testu studijních předpokladů (TSP), který podle vyhlášených podmínek je určen tak, že pro každého uchazeče je v rámci jeho varianty TSP určen počet bodů na základě získaného počtu správných a špatných odpovědí. Tento počet bodů bez přihlédnutí k variantě testu vyjadřuje tzv. percentil, který je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Každý uchazeč tak mohl získat percentil maximálně 100 a minimálně 0,01, tj. v nejlepším případě 100% všech uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon jako on, v nejhorším případě 0,01% všech uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon jako on. Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního procesu, kteří ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 28. února 2018, prokázali praxi v oboru přesahující 1 kalendářní rok, byla k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 28. února 2018, prokázali praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok, byla k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. Dosáhlo-li stejného percentilu více uchazečů jako uchazeč na posledním místě určeném k přijetí, je přijata celá tato skupina.

Umístil-li se uchazeč v bodové skupině, která je v kapacitním limitu určena k přijetí, fakulta uchazeči sdělí výsledek TSP a současně jej vyzve k předložení vysvědčení a možnému převzetí rozhodnutí o přijetí (dále jen „převzetí rozhodnutí“).  V případě, že se uchazeč nedostaví k převzetí rozhodnutí a fakultě nebude do 3. 7. 2018 ani doručeno vysvědčení, nebude uchazeč ke studiu přijat. Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí, a uchazečům, kteří řádně a včas neprokázali požadované vzdělání, zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání.

Přijímací komise  při svém rozhodování o počtu studentů pozvaných k zápisu zohlednila taktéž  vnitřní pravidla MU stanovující minimální počty studentů zapsaných ke studiu do příslušných studijních programů v prvním semestru předmětného akademického roku.

III.

Test studijních předpokladů se uskutečnil v režii Masarykovy univerzity ve dnech 21. a 22. dubna 2018 a byl vyhodnocen rovněž v režii univerzity, přičemž fakulta přebírá od univerzity výsledek testu a na základě percentilu určuje celkové pořadí uchazečů. Data o TSP vyžadovaná právními předpisy zpracovává a zveřejňuje Masarykova univerzita.

IV.

Obor

PRÁVO

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

2251

Pozváno k TSP

2205

K TSP se dostavilo

2028

Nejvyšší percentil

99,9

Nejnižší percentil

0,26

K přijetí (do percentilu 77,08)

703

     

V oboru Právo hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 703. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

Obor

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

211

Pozváno k TSP

195

K TSP se dostavilo

164

Nejvyšší percentil v TSP

100

Nejvyšší percentil po započítání praxe

100

Nejnižší percentil

0,19

K přijetí (do percentilu 14,65)

138

     

V oboru Veřejná správa hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 138. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

Obor

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

183

Pozváno k TSP

165

K TSP se dostavilo

135

Nejvyšší percentil v TSP

99,63

Nejvyšší percentil po započítání praxe

99,63

Nejnižší percentil

0,1

K přijetí (do percentilu 20,22)

102

     

V oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 102. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

Obor

Obchodněprávní studia

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

133

Pozváno k TSP

124

K TSP se dostavilo

107

Nejvyšší percentil v TSP

99,8

Nejvyšší percentil po započítání praxe

100

Nejnižší percentil

1,5

K přijetí (do percentilu 20,1)

90

     

V oboru Obchodněprávní studia hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 90. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

Obor

Mezinárodněprávní obchodní studia

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

128

Pozváno k TSP

121

K TSP se dostavilo

99

Nejvyšší percentil v TSP

99,79

Nejvyšší percentil po započítání praxe

100

Nejnižší percentil

1,5

K přijetí (do percentilu 20,21)

86

     

V oboru Mezinárodněprávní obchodní studia hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 86. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

Obor

Vyšší justiční úředník

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

142

Pozváno k TSP

130

K TSP se dostavilo

103

Nejvyšší percentil v TSP

97.48

Nejvyšší percentil po započítání praxe

97.48

Nejnižší percentil

0,1

K přijetí (do percentilu 10,32)

78

     

V oboru Vyšší justiční úředník hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 78. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

V.

Hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu 44 uchazečů o studium v magisterském studijním programu Právo a právní věda, u kterých bylo upuštěno od TSP dle Řádu CŽV MU.

VI.

Hlavní přijímací komise doporučuje děkance, aby pro magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo, v případě, že počet studentů skutečně zapsaných ke studiu do prvního semestru v okamžiku zápisu do prvního semestru (červen 2018) klesne pod předpokládaný stav, přijala celou další skupinu (skupiny) uchazečů podle pořadí určeném na základě výsledků TSP. V případě bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa doporučuje za stejné situace zvážit přijetí celé další skupiny (skupin) uchazečů podle pořadí určeném na základě percentilu, a to v závislosti na celkovém předpokládaném počtu studentů zapsaných do prvních semestrů.

 

VII.

Připomínky a jiná vyjádření hlavní přijímací komise k dosavadnímu průběhu přijímacího řízení: -

 

Zápis jsem přečetl(-a), jeho obsahu rozumím a vyslovuji s ním souhlas:

 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.

 

 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r.

 

 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., v. r.

 

 

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., v. r.

 

 

Mgr. Jaroslav Pavliňák, v. r.

 

 

Karolína Menšíková, v. r.

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.