PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ „PRÁVO A MEZINÁRODNÍ OBCHOD"


I. Program celoživotního vzdělávání „Právo a mezinárodní obchod" (dále jen PCŽV) je určen:
1)
zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v oboru Právo a mezinárodní obchod na Právnické fakultě MU, případně jiném oboru, 
2) dalším zájemcům, kteří dosáhli úplného středního vzdělání s maturitou.

II. Obsah programu, profil absolventa:
Základním cílem programu CŽV "Právo a mezinárodní obchod" je poskytnout specializované profesní vzdělání pro osoby mající zájem podnikat v oblasti mezinárodního obchodu. Profil absolventa je vytvářen třemi skupinami předmětů: předměty obecného právního základu, které mu umožní získání základů právní teorie a základů stěžejních právních disciplin (teorie práva, evropské právo, ústavní právo, státověda,
trestní právo, občanské právo hmotné a procesní, základy finančního práva, právo životního prostředí) a předmětů specializovaných vytvářejících profil absolventa (mezinárodní právo soukromé, mezinárodní právo obchodní, řešení sporů, evropské právo, právo duševního vlastnictví). Krátce jej lze vymezit jako získání znalostí a dovedností v oblasti práva mezinárodního obchodu.

III. Podmínky a způsob přijetí do PCŽV Právo a mezinárodní obchod:
Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je
1) dosažení úplného středního vzdělání s maturitou,
2) úspěšné absolvování přijímacího řízení do PCŽV "Právo a mezinárodní obchod",

Uchazeč úspěšně absolvuje přijímací řízení, jestliže:
2 a) vykonal Test studijních předpokladů (dále jen TSP) ve smyslu vykonání přijímací zkoušky ke studiu v oboru Právo a mezinárodní obchod nebo jiného oboru na Právnické fakultě MU pro akademický rok 2008/2009, a nebyl ke studiu přijat. Na základě návrhu přijímací komise děkan Právnické fakulty MU
stanoví minimální percentil úspěšnosti TSP, do kterého se pro účely PCŽV považuje přijímací zkouška do PCŽV "Právo a mezinárodní obchod" za úspěšně složenou;
2 b) vykonal Test studijních předpokladů (dále jen TSP) ve smyslu vykonání přijímací zkoušky ke studiu kteréhokoli studijního oboru na Masarykově univerzitě pro akademický rok 2008/2009. Výše percentilu určující úspěšnost se určí ve stejné výši jako podle písm. a);
2 c) vykonal úspěšně přijímací zkoušku do celoživotního vzdělávání.

Děkan PrF MU může přiznat v přijímacím řízení v souladu s čl. 10 Řádu CŽV 30 bodů za praxi v oboru přesahující 1 rok, a to jak pro podmínky uvedené ad a), b) i c). Výkon praxe je uchazeč povinen doložit spolu s přihláškou. K pozdějšímu uplatnění praxe může děkan PrF MU přihlédnout v rámci přezkumu rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání.

3) uzavření Smlouvy o realizaci programu celoživotního vzdělávání a
4) uhrazení 50% ceny vzdělávání za I. ročník vzdělávání v PCŽV "Právo a mezinárodní obchod" (viz níže).

IV. Statut účastníka celoživotního vzdělávání:
Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

V. Forma vzdělávání:
Kombinovaná

VI. Kontrola vzdělávání:
Kontrola vzdělávání probíhá v souladu se Vzdělávacím plánem v termínech daných harmonogramem celoživotního vzdělávání v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.

VII. Zahájení vzdělávání, časový plán vzdělávání:
Vzdělávání je zahájeno ve výukovém období podzimního semestru akademického roku 2008/2009, dále pokračuje v souladu s harmonogramem celoživotního vzdělávání vyhlašovaným děkanem pro každý akademický rok.

VIII. Ukončení PCŽV Právo a mezinárodní obchod:
V souladu s § 60 zákona a čl. 14 Řádu celoživotního vzdělávání Právnické fakulty Masarykovy univerzity je účastníkovi PCŽV "Právo a mezinárodní obchod"  po ukončení 4. semestru vzdělávání vydáno osvědčení o absolvování PCŽV "Právo a mezinárodní obchod"  a výpis dosažených známek a kreditů.

IX. Přepokládaný počet účastníků:
50

X. Cena vzdělávání:
23.000,- Kč za  akademický rok.

XI. Způsob úhrady:
Na základě doručené faktury.

XII. Poplatek za přijímací řízení:
200,- Kč
Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu Masarykovy univerzity - Komerční banka, a. s. pobočka Brno - město, číslo účtu 85636621/0100, konstantní symbol 0308 (u poštovní poukázky 0379), variabilní symbol je přidělený uchazeči v rámci elektronického podání přihlášky.  Poplatek nelze platit v hotovosti. Pro přiřazení platby k přihlášce není možné použít jiný variabilní symbol, než jaký byl uchazeči přidělen.


XIII. Způsob podání přihlášky:
Přihlášky bude možné podávat pouze elektronicky od 1. 3. 2008 na www.is.muni.cz/prihlaska.

XIV. Termín podání přihlášky:
Do 15. 8. 2008.

XV. Termín konání přijímací zkoušky:
5.9.2008

XVI. Plné znění vyhlášení programu celoživotního vzdělávání "Právo a mezinárodní obchod" najdete zde

XVII. Realizaci programu zajišťuje:
Centrum celoživotního vzdělávání
Právnická fakulta MU
Veveří 70
611 80 Brno
email: ccv@law.muni.cz
tel. 549 495 664, 549 493 516

V Brně dne 1. 1. 2008                                                                           prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.