| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Právnická fakulta MU a  MZV ČR
vypisují výběrové řízení na pracovní stáž v rámci
Stálé mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě
v jarním semestru akademického roku 2018/2019
(únor – červenec 2019)

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Konání stáže se předpokládá v délce 5 měsíců (pol. února – pol. července). Právnická fakulta MU nominuje 1 stážistu, kterému poskytne stipendium ve výši 500 euro/měsíc, v maximální výši 2500 eur.

Podmínky

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze studenti, kteří jsou v současné době ve 4. a 5. ročníku magisterského studia PrF MU a mají výbornou znalost angličtiny (doloženou jazykovým přezkoušením na PrF MU v rámci programu Erasmus+ nebo mezinárodně uznávaným certifikátem). Ve výběrovém řízení bude mimo jiné zohledněn studijní průměr, absolvování odborných předmětů vyučovaných v cizím jazyce a motivace k zahraničnímu pobytu vyjádřená v motivačním dopise v rozsahu 2 normostran.

Termíny

V angličtině řádně vyplněné přihlášky (na PC) odevzdejte v elektronické formě prostřednictvím aplikace „Odevzdávárna“ v IS MU

do pátku 9. listopadu 2018.

Na přihlášky odevzdané po tomto datu a na přihlášky neúplné nebude brán zřetel.

Na základě řádně odevzdaných přihlášek bude proveden užší výběr (shortlist) uchazečů, kteří budou pozváni na pohovor v termínu, který jim bude upřesněn e-mailem, a to nejpozději v pátek 16. listopadu 2018.

Více informací: http://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/o_stale_misi/staze/index.html

  

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
děkanka Právnické fakulty MU

 

         


nahoru