Informace před výběrovým řízením na studijní pobyty Erasmus+ a přes mezifakultní smlouvy pro ak. rok 2019/2020
Jazyková přezkoušení uchazečů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ a mezifakultních smluv v ak. roce 2019/2020

Milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s výběrovým řízením na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ a v rámci mezifakultních a celouniverzitních smluv v akademickém roce 2019/2020 si vám dovoluji předat následující informace:

Výběrové řízení bude vypsáno zhruba na konci ledna 2019. O přesném termínu budete včas vyrozuměni prostřednictvím fakultních webových stránek a sociálních sítí, nástěnky Oddělení pro zahraniční vztahy, vývěsky v ISu a emailem. Přihlašování bude probíhat výhradně elektronickou formou v systému ISOIS. Můžete se hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí.

Mezi podmínky výběrového řízení bude patřit:

 1. uchazeč je studentem 1. – 4. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda, který nemá podmíněný zápis do semestru podzim 2018;
 2. uchazeč úspěšně absolvoval jazykové přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem anglickým, německým a francouzským
  • termín: prosinec 2018 – viz níže
  • organizátor: Centrum jazykového vzdělávání PrF MU
  • termíny a požadavky na jazyková přezkoušení jsou uvedeny níže
  • přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem italským, španělským, portugalským, event. jiným organizováno nebude; student prokáže znalost příslušného jazyka předložením potvrzení o znalosti jazyka, resp. vložením příslušného potvrzení do elektronické přihlášky, a sice nejpozději do uzávěrky pro podávání elektronických přihlášek na studijní pobyty;
  • pokud uchazeč úspěšně absolvoval přezkoušení v období podzim 2016 nebo podzim 2017, nemusí ho absolvovat znovu a bude mu započítána známka z přezkoušení předchozího; prošel-li uchazeč více přezkoušeními z téhož jazyka v obdobích podzim 2016, podzim 2017 nebo podzim 2018, započítává se známka z posledního přezkoušení;
 3. v případě vybraných univerzit (viz seznam univerzit) mezinárodní certifikát prokazující dostatečnou znalost jazyka (nad rámec jazykového přezkoušení);
 4. studijní průměr jako významná součást vzorce pro určení pořadí uchazečů;
 5. bonifikace za absolvování předmětu vyučovaného v cizím jazyce (nikoliv cizí jazyk) na PrF MU v předchozím studiu k okamžiku vyplnění přihlášky
  • za každý úspěšně absolvovaný předmět je udělena bonifikace k celkovému hodnocení tvořenému kombinací studijního průměru a známky z jazykového přezkoušení;
 6. v případě mezifakultních a celouniverzitních smluv: zprůměrované hodnocení motivačních dopisů od tří hodnotitelů.

Z výběrového řízení bude vyřazen uchazeč, který byl v minulosti vybrán k zahraničnímu studijnímu pobytu v rámci programu Erasmus+ nebo v rámci mezifakultních smluv, a který se ze studijního pobytu odhlásil.

Seznam zahraničních univerzit, na které si budete moci podávat přihlášky, je dostupný na https://erasmus.law.muni.cz/content/cs/erasmus-na-pravnicke-fakulte/partner-universities/.

Seznam bude ještě aktualizován a jeho konečná podoba bude součástí vyhlášení výběrového řízení.

V rámci výběrového řízení budou upřednostněni ti uchazeči, kteří se studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ a v rámci mezifakultních smluv dosud nezúčastnili. Prosím, zohledněte při výběru univerzit délku výjezdu; stipendium z prostředků programu Erasmus+ není možné proplatit pro pobyty v celkové délce přesahující 24 měsíců.

 

S pozdravem,
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
Erasmus+ oborový koordinátor

Jazyková přezkoušení uchazečů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ v ak. roce 2019/2020

Přihlášku k jazykovému přezkoušení vyplňte na https://goo.gl/forms/UWC9Mvm4byviMBV62 a odešlete do 30.11.2018.

 1. Písemná část - termíny
  anglický jazyk 14. 12. 2018 v 9.45 hod. učebna č. 025
  Podle počtu zájemců o jazykové přezkoušení je možné následné rozdělení do více učeben.
  německý jazyk 6. 12. 2018 v 8.00 hod. učebna č. 259
  francouzský jazyk 13. 12. 2018 v 9.00 hod. učebna č. 259
 2. Ústní část

  Pohovory se budou konat v prosinci a jejich termíny budou vypsány v prvním prosincovém týdnu v IS v předmětu EL027 Erasmus – přihlášky.

  V rámci přezkoušení uchazeči pohovoří o oblasti svého studijního zájmu a prokáží všeobecnou i specializovanou jazykovou kompetenci.

Kontaktní osoba:
Lenka Pavlíková
Centrum jazykového vzdělávání na PrF
lenka.pavlikova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.