Informace před druhým cyklem výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v jarním semestru ak. roku 2020/2021

Milé studentky, milí studenti,

v souvislosti s II. cyklem výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ v jarním semestru ak. roku 2020/2021 si vám dovoluji předat následující informace:

Výběrové řízení bude probíhat ve dnech 27. 4. - 10. 5. 2020. Přihlašování bude probíhat výhradně elektronickou formou v systému ISOIS. Můžete se hlásit maximálně na tři místa pobytu, a to bez preferencí.

Mezi podmínky výběrového řízení bude patřit:

 1. uchazeč je studentem 1. – 4. ročníku magisterského studijního programu Právo a právní věda, který nemá podmíněný zápis do semestru jaro 2020;
 2. uchazeč úspěšně absolvoval jazykové přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem anglickým, německým a francouzským
  • termín: březen 2020 – viz níže
  • organizátor: Centrum jazykového vzdělávání PrF MU
  • termíny a požadavky na jazyková přezkoušení jsou uvedeny níže
  • přezkoušení do zemí s vyučovacím jazykem italským, španělským, portugalským, event. jiným organizováno nebude; student prokáže znalost příslušného jazyka předložením potvrzení o znalosti jazyka, resp. vložením příslušného potvrzení do elektronické přihlášky, a sice nejpozději do uzávěrky pro podávání elektronických přihlášek na studijní pobyty;
  • pokud uchazeč úspěšně absolvoval přezkoušení v období podzim 2017, podzim 2018 nebo podzim 2019, nemusí ho absolvovat znovu a bude mu započítána známka z přezkoušení předchozího; prošel-li uchazeč více přezkoušeními z téhož jazyka v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019 nebo jaro 2020, započítává se známka z posledního přezkoušení;
 3. v případě University of Rotterdam mezinárodní certifikát prokazující dostatečnou znalost AJ nad rámec jazykového přezkoušení (viz seznam univerzit);
 4. studijní průměr jako významná součást vzorce pro určení pořadí uchazečů;
 5. min. 3 úspěšně absolvované zkoušky s hodnocením A-E;
 6. bonifikace za absolvování předmětu vyučovaného v cizím jazyce (nikoliv cizí jazyk) na PrF MU v předchozím studiu k okamžiku vyplnění přihlášky – za každý úspěšně absolvovaný předmět je udělena bonifikace k celkovému hodnocení tvořenému kombinací studijního průměru a známky z jazykového přezkoušení.

Seznam zahraničních univerzit, na které si budete moci podávat přihlášky, je dostupný na https://erasmus.law.muni.cz/content/cs/erasmus-na-pravnicke-fakulte/univerzity-erasmus-202021-cyklus-2/ . Seznam bude ještě aktualizován a jeho konečná podoba bude součástí vyhlášení výběrového řízení.

V rámci výběrového řízení budou upřednostněni ti uchazeči, kteří se studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ a v rámci mezifakultních smluv dosud nezúčastnili. Prosím, zohledněte při výběru univerzit délku výjezdu; stipendium z prostředků programu Erasmus+ není možné proplatit pro pobyty v celkové délce přesahující 24 měsíců.

S pozdravem,
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
Erasmus+ oborový koordinátor

Jazyková přezkoušení uchazečů pro výjezdy v rámci programu Erasmus+ v jarním semestru v ak. roce 2020/2021

Přihlášku k jazykovému přezkoušení vyplňte na https://forms.gle/o6rbPruL2CYhNHtRA a odešlete do 25. 3. 2020.

Jazykové přezkoušení z angličtiny, němčiny a francouzštiny se bude konat dne 27.3. 2020 v 9.00 hod.

Přezkoušení proběhne distanční formou

 • písemná část online jako odpovědník v ISu
 • ústní část jako videokonferenční hovor

V rámci přezkoušení uchazeči pohovoří o oblasti svého studijního zájmu a prokáží všeobecnou i specializovanou jazykovou kompetenci.

Kontaktní osoba:
Lenka Pavlíková
Centrum jazykového vzdělávání na PrF
lenka.pavlikova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.