Disertační práce a její obhajoba

Obsah disertační práce

V disertační práci předkládá student výsledky, které získal v průběhu studia v programu. Práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Obsahové a technické náležitosti disertační práce

Obsahové a technické náležitosti disertační práce (počet stran, úprava titulní strany apod.) upravuje Usnesení oborové rady doktorského studijního programu Teoretické právní vědy.

Úprava citací

Citace upravuje nová Směrnice děkana č. 4/2013 (účinnost od 1.9.2013).

Předložení práce

Práce se předkládá elektronicky prostřednictvím IS MU (archiv závěrečné práce) a ve třech tištěných vyhotoveních – viz „součásti přihlášky“.

Podmínky pro podání přihlášky k obhajobě

Podmínkou pro podání přihlášky je předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky nebo současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce – v tom případě se obhajoba a státní doktorská zkouška konají v jednom dni.

Termíny

Dle rozhodnutí oborové rady doktorského studijního programu ze dne 27.6.2006 jsou s účinností od 1.9.2006 termíny pro podání přihlášek k obhajobě disertační práce následující:
pro jarní semestr do 31. ledna předcházejícího podzimního semestru,
pro podzimní semestr do 30. června předcházejícího jarního semestru.

Součásti přihlášky

Přihláška se podává písemně cestou oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení. V přihlášce uveďte, pro který semestr přihlášku podáváte. Součástí přihlášky jsou:

 • 3 výtisky disertační práce vyvázané v nerozebratelné vazbě
 • předchozí zadání práce do IS MU (je nutno si založit archiv závěrečné práce, vyplnit anotace v češtině a angličtině, klíčová slova a vložit soubor s prací)
 • 10 výtisků abstraktu disertační práce (k obsahu viz níže)
 • seznam uveřejněných prací uchazeče a prací přijatých k uveřejnění
 • seznam uveřejněných výsledků disertační práce (viz níže)
 • odborný životopis uchazeče.

S výjimkou zadání do IS MU předávejte prosím všechny uvedené součásti na oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení.

Abstrakt disertační práce

Oborová rada doktorského studiuního programu stanovila tyto požadavky na abstrakt disertační práce:
Rozsah: 10 stran
Obsahové náležitosti:

 • charakteristika tématu, vymezení cíle práce a metody použité při zpracování tématu
 • charakteristika obsahu práce (zejména stěžejních kapitol)
 • závěry, k nimž autor dospěl

Součástí abstraktu je rovněž obsah (osnova) práce a seznam použitých pramenů. Seznam použitých pramenů se nezapočítává do rozsahu 10 stran.

Požadavky na publikaci výsledků disertační práce

Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky a výsledky přijaté k uveřejnění. Seznam publikovaných výsledků je nutno přiložit k přihlášce k obhajobě.

Oborová rada doktorského studijního programu stanovila dne 24.11.2009 tento minimální požadavek na publikaci výsledků:
Pravidla pro splnění podmínky uveřejnění výsledků disertační práce:
Uveřejnění výsledků disertační práce před podáním přihlášky k obhajobě:

 • A: uveřejnění celé disertační práce nebo
 • B: odborný článek (stať, studie) publikovaný v recenzovaném časopise (ČR nebo SR)
 • příspěvek uveřejněný nebo prokazatelně přijatý ke zveřejnění v recenzovaném sborníku (ČR nebo SR)
 • příspěvek na konferenci publikovaný na CDROMU či www stránkách konference
 • kapitola v monografii
 • kapitola v učebnici
 • odborný článek (stať, studie) publikovaný v zahraničí (mimo SR)
 • příspěvek publikovaný ve sborníku v zahraničí

Disertační práce se považuje za uveřejněnou je-li naplněna podmínka pod bodem A) nebo minimálně 4 tituly pod bodem B).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.