Seznam školitelů doktorského studijního programu TEORETICKÉ PRÁVNÍ VĚDY, uskutečňovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

jméno školitele školitel pro studijní oborškolicí pracoviště
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. Teorie práva katedra právní teorie
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. Teorie práva katedra právní teorie
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. Dějiny státu a práva katedra dějin státu a práva
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. Dějiny státu a práva katedra dějin státu a práva
  Římské právo katedra dějin státu a práva
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Dějiny státu a práva katedra dějin státu a práva
doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr. Římské právo katedra dějin státu a práva
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. Ústavní právo a státověda katedra ústavního práva a politologie
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. Ústavní právo a státověda katedra ústavního práva a politologie
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Ústavní právo a státověda katedra ústavního práva a politologie
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. Ústavní právo a státověda katedra ústavního práva a politologie
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Ústavní právo a státověda katedra ústavního práva a politologie
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. Správní právo katedra správní vědy a správního práva
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. Správní právo katedra správní vědy a správního práva
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. Správní právo katedra správní vědy a správního práva
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. Finanční právo katedra finančního práva a národního hospodářství
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
Finanční právo a finanční vědy katedra finančního práva a národního hospodářství
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Občanské právo katedra občanského práva
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. Občanské právo katedra občanského práva
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Občanské právo katedra občanského práva
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Občanské právo katedra občanského práva
doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. Občanské právo katedra občanského práva
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. Občanské právo katedra občanského práva
doc. JUDr. Karel Marek, CSc. Obchodní právo katedra obchodního práva
  Občanské právo katedra občanského práva
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. Obchodní právo katedra obchodního práva
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. Obchodní právo katedra obchodního práva
doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. Obchodní právo katedra obchodního práva
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. Obchodní právo katedra obchodního práva
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, PhD., DSc.,Univ. Priv. Prof. Trestní právo katedra trestního práva
doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Trestní právo katedra trestního práva
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. Trestní právo katedra trestního práva
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. Trestní právo katedra trestního práva
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. Pracovní právo katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. Pracovní právo katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. Právo životního prostředí katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. Právo životního prostředí katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
prof. JUDr. Vladislav David, DrSc. Mezinárodní právo veřejné Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. Mezinárodní právo soukromé katedra mezinárodního a evropského práva
  Mezinárodní a evropské právo katedra mezinárodního a evropského práva
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. Mezinárodní a evropské právo katedra mezinárodního a evropského práva
  Mezinárodní právo soukromé katedra mezinárodního a evropského práva
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. Mezinárodní a evropské právo katedra mezinárodního a evropského práva

Tyto školitele schválila dne 1. června 2004 vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity (prof. Týče pro mezinárodní právo soukromé dne 1.3.2005, doc. Fenyka dne 7.11.2006, doc. Marka pro obor občanské právo 6.11.2007, prof. Davida, doc. Blažka a doc. Machalovou dne 4.4.2008, doc. Kotáska, doc. Křepelku a prof. Vágnera dne 6.10.2009 ) a jsou jmenováni děkanem s účinností od akademického roku 2004-5 (doc. Fenyk od ak. roku 2006-7, doc. Marek pro občanské právo od ak. roku 2007-8, prof. David, doc. Blažek a doc. Machalová s účinností od ak. roku 2008-9, doc. Kotásek, doc. Křepelka a prof. Vágner od ak. roku 2009/2010). Doc. Koudelku schválila VR dne 1.2.2011.

Další školitelé jmenovaní děkanem po schválení vědeckou radou fakulty pro konkrétního studenta a konkrétní téma disertační práce

Katedra právní teorie

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. Mgr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, MBA Právně teoretická analýza problematiky aplikace právních norem z pohledu daňového řízení.
JUDr. Drahomíra Houbová, CSc. JUDr. Hana Plátěnková Interpretace práva jako významné stádium aplikačního procesu
  JUDr. Petr Vojíř Časová působnost právních norem
JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Mgr. Alžběta Krausová Právní aspekty implementace ICT v organických systémech
  Mgr. Bc. Terezie Smejkalová Soudnictví, jeho povaha a role v právním systému ČR
  Mgr. Tomáš Ščerba Právně teoretické aspekty elektronické kontraktace
JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. Mgr. Romana Šimáně Doktrína právního státu a státoprávní praxe
JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. Mgr. Eva Fialová, LL.M. RFID a ochrana soukromí
  Mgr. Jaromír Šavelka Automatizované zpracování právních informací

Katedra ústavního práva a politologie

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Mgr. Zuzana Candigliota Ústavněprávní rozměr nedobrovolných zdravotnických zásahů do tělesné integrity
  Mgr. Dita Kučerová Ústavní princip rovnosti a právní postavení matek

Katedra dějin státu a práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Pavel Salák, Ph.D. Mgr. Martin Cempírek Právní úprava přepravněprávních vztahů na přelomu 19. a 20. století v kontextu doby
 
Mgr. Radek Černoch Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Ph.D. Mgr. Vojtěch Lažanský Zajišťovací právní instituty ve Všeobecném občanském zákoníku (ABGB);prameny právní úpravy a její aplikace
JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. Mgr. Jan Kazda Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza
  JUDr. Luboš Ráb Dobytí Anglie Normany a jeho vliv na další státoprávní vývoj
JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Mgr. Miroslav Frýdek Crimen maiestatis
 
Mgr. et Mgr. Radim Kalabis Vybrané instituty a zásady římského práva soukromého v českém soukromém právu
  Mgr. Ivana Stará Rodina a její význam v římském právu

Katedra správní vědy a správního práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Mgr. Jana Filipová Řízení o mezinárodní ochraně
  Mgr. Veronika Kudrová Správní řízení podle zákona o vysokých školách
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. Mgr. Kateřina Červená Vztah lékaře a pacienta z pohledu správního práva
  Mgr. David Hejč Smíšené správní akty v právním řádu a správní praxi
  Mgr. Jakub Král Farmaceutické právo
  JUDr. Mgr. Filip Rigel Způsoby participace osob na místní samosprávě
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. Mgr. Radim Vičar Bezpečnost a ochrana státu jako předmět zkoumání správního práva

Katedra občanského práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. Mgr. Jakub Juřena Úpadek finančních institucí
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. Mgr. Daniel Grimm Ochrana investic do velkých sportovních událostí prostřednictvím ochranných známek
  Mgr. Matěj Myška Výzvy autorskému právu v informační společnosti
JUDr. Petr Lavický, Ph.D. Mgr. Libor Holý Kritická analýza způsobu procesněprávní adaptace některých řízení evropského mezinárodního práva procesního
  Mgr. Martin Lebeda Majetková podstata
JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. Mgr. Miloslav Hrdlička Elektronická kontraktace
JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. Mgr. Eva Dobrovolná Ochrana spotřebitele jako projev zásady ochrany slabší strany právního vztahu v Návrhu společného referenčního rámce v kontextu českého soukromého práva

Katedra trestního práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. Mgr. Jana Klesniaková Náhrada škody a její uplatnění v trestním řízení
  JUDr. Lukáš Vodička Postavení a role státního zástupce v přípravném řízení trestním

Katedra mezinárodního a evropského práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Zdeněk Kapitán, Ph.D. Mgr. Slavomír Halla Extenzia aplikácie rozhodcovskej doložky na nezmluvné strany
  Mgr. Petra Novotná, LL.M. Kolizní problematika právnických osob
  JUDr. Jana Turoňová Kolizní kritérium domicilu v současném mezinárodním právu soukromém
  Mgr. Tereza Vojtová Výživné a jeho vymáhání v mezinárodněprávním kontextu
JUDr. David Sehnálek, Ph.D. JUDr. Igor Blahušiak Legislatívny proces Európskej únie
  Mgr. Roman Říčka Komparace vybraných prostředků ochrany práv jednotlivce – (ne)přímý účinek, odpovědnost státu za porušení unijního práva – v případě nenáležité implementace směrnice, z hlediska judikatury Soudního dvora
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. Mgr. et Mgr. Hana Haladová Nejlepší zájem dítěte v rámci mezinárodního práva soukromého
  Mgr. Lucia Kováčová Kolizná problematika mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z porušenia práva na súkromie a osobnostných práv

Katedra obchodního práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. Mgr. Konstantin Lavrushin Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších okolností
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. JUDr. Ondřej Navrkal Následky porušení povinností v obchodněprávních vztazích

Katedra finančního práva a národního hospodářství

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. Mgr. Damian Czudek Daňový proces/Procedura podatkowa
  Mgr. David Jeroušek Problematika vzájemného vztahu daňového řízení a jiných procesů
  JUDr. David Jopek Místo a úloha veřejnoprávní regulace pojišťovnictví v systému finančního práva.
  Mgr. Kristýna Müllerová Výlučné daňové příjmy municipalit
  Mgr. Ing. Lenka Němcová, B.A. Zvýšení efektivity daňové kontroly
  Mgr. Tomáš Rozehnal Problematika právních zásad aplikovaných v daňovém řízení
  JUDr. Petra Schillerová Mezinárodní spolupráce při správě daní se zaměřením na daň z přidané hodnoty
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. Mgr. Ing. Milan Bárta Aplikační problémy daňového řádu
  JUDr. Ing. Jan Kopřiva Harmonizace daní v Evropské unii
  Mgr. Michal Koziel Právní regulace podpory národnostních a etnických menšin v Evropě
  Mgr. Jana Kranecová Možnosti obcí ovlivňovat vlastní finanční zdroje
  Mgr. Jitka Loskotová Právní režim alokace finančních zdrojů ve zdravotnictví ČR a vybraných státech EU
  Mgr. Jan Neckář Správa daní ve funkčním a organizační pojetí v Evropě
  Ing. Mgr. Vilém Tanzer Právní aspekty optimalizace a koordinace zajišťování příjmů v systému veřejných financí
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. JUDr. Michal Janovec Právní aspekty elektronických platebních a clearingových systémů v Evropě
  JUDr. Bc. Libor Kyncl Právní aspekty elektronických platebních a clearingových systémů v Evropě
  JUDr. Michaela Moždiáková Dohled nad finančním trhem
JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
Ing. Vladimír Adámek Financování veřejných vysokých škol
  Mgr. Alena Salinková Evoluce právní regulace loterií, her a sázek
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. Mgr. Martina Havlišová Směrnice o trzích finančních instrumentů (The Finanční právo Markets in Financial Instruments Directive) a její dopad na bankovní regulaci a dohled v ČR
  Mgr. Tomáš Hulkó Právne aspekty rozvoja colníctva a dopravy v regióne Centrope

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. Mgr. Hana Zemanová Šimonová Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců

Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva

jméno školitele jméno studenta téma disertační práce
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. Mgr. Helena Doležalová Ochrana životního prostředí při využívání obnovitelných zdrojů energie v právní úpravě ČR
  Mgr. Veronika Solisová Možnosti zvýhodnění ekologicky příznivých materiálů v legislativě ČR

Aktualizováno dne 6. října 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.