Státní doktorská zkouška

Obsah, požadavky

Státní doktorská zkouška je soubornou zkouškou ze všech předmětů vyučovaných pro příslušný obor podle programu studia mimo světového jazyka. Student při zkoušce prokazuje hlubší teoretické znalosti v příslušném oboru a jeho širším vědním základě, způsobilost osvojovat si nové vědecké poznatky, hodnotit je a tvůrčím způsobem je používat.

Od 1. 9. 2006 je součástí státní doktorské zkoušky i rozprava o zpracovaných a odevzdaných tezích disertační práce. Teze musí student předložit nejpozději s přihláškou ke státní doktorské zkoušce.

Další požadavky stanoví oborová komise příslušného studijního oboru.

Přihláška

Dle rozhodnutí oborové rady doktorského studijního programu ze dne 27.6.2006 jsou s účinností od 1.9.2006 termíny pro podání přihlášek ke státní doktorské zkoušce následující:
pro jarní semestr do 31. ledna předcházejícího podzimního semestru,
pro podzimní semestr do 30. června předcházejícího jarního semestru.

Přihláška se podává prostřednictvím IS MU. Nejpozději do jednoho týdne je nutné na oddělení pro DSP odevzdat  teze disertační práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.