4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity pod záštitou prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc., děkanky Právnické fakulty MU a Bc. Romana Onderky, MBA., primátora statutárního města Brna

The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law under the auspices of prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., Dean and Bc. Roman Onderka, MBA., Mayor of the City Brno

 

---

COFOLA 2010: the Conference Proceedings

Vydala Masarykova univerzita roku 2010

Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, svazek 374

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl,
N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

Zhotovitel CD ROM: Tribun EU, s.r.o., Gorkého 41, Brno

1. vydání, 2010

ISBN 978-80-210-5151-5