Pracovní právo 2009

Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení

Sborník příspěvků

z mezinárodní vědecké konference

PRACOVNÍ PRÁVO 2009
na téma
Pracovní doba – teorie a praxe

Zámecký hotel Třešť
30. září – 2. října 2009Pracovní právo 2009
Pracovní doba – teorie a praxe

Recenzent: doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Ed.: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Vydala © Masarykova univerzita roku 2009
Spisy Právnické fakulty MU č. 369 (řada teoretická)

Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata

Zhotovitel: SICO Brno s.r.o., Blatnická 14, 628 00 Brno

1. vydání, 2009
Náklad 80 ks CD ROM

Publikace Pr-30/09-02/58
ISBN 978-80-210-5095-2
Spolupořadatelé

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Ústav státu a práva Akademie věd ČR

Společnost pro pracovní právo a sociální zabezpečení

ve spolupráci

s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR
Z recenzního posudku doc. JUDr. Zdeňky Gregorové CSc.

V posuzovaném sborníku jsou zahrnuty základní referáty, které odezněly na tradiční mezinárodní konferenci pracovního práva - Pracovní právo 2009, která se konala ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2009 v Třešti. Předmětem konference bylo tentokrát zkoumání institutu pracovní doby v jejích teoretických a praktických souvislostech, včetně návaznosti na odměňování. Ve sborníku jsou dále zahrnuty některé další diskusní příspěvky, které byly v rámci konference předneseny a písemném zpracování ještě dále doplněny. Velmi kladně je nutno ocenit to, že ve sborníku jsou zařazena i vystoupení sociálních partnerů (Svaz průmyslu a dopravy a ČMKOS) a jejich pohled na institut pracovní doby. V roce 2009 se konference zúčastnili i mladí vědečtí pracovníci z Právnické fakulty v Białymstoku, jejichž diskusní příspěvky jsou rovněž zařazeny ve sborníku. Je proto potěšující, že lze při hodnocení sborníku konstatovat, že institut pracovní doby byl zkoumán nejen z pohledu českého práva a evropského práva, ale rovněž i z pohledu polského práva.

Celkově lze konstatovat, že posuzovaný sborník představuje komplex prací soustředěných na téma pracovní doby, což hodnotím velmi kladně, protože málokdy se setkáme s rozborem různých aspektů pracovní doby na jednom místě. Je proto podle mého názoru nutno hodnotit velmi kladně snahu organizátorů a uspořadatelů konference, jakož i všech referujících a diskutujících, že pracovní době věnovali takovou dlouhou pozornost. Pracovní doba je sice klasickým institutem pracovního práva, ale i zde platí - pod svícnem bývá tma - institut je to sice klasický, ale stejně tak dlouho s sebou nese nejasnosti a výkladové i aplikační problémy. Je proto velmi záslužné, že tato konference věnovala svou pozornost právě jí.
ANOTACE

Odborníci, kteří se zabývají pracovním právem a právem sociálního zabezpečení z vědecké a teoretické sféry, soudci soudů všech stupňů, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci odborů, svazů zaměstnavatelů, advokáti a další právníci z aplikační praxe se ve dnech 30. září až 2. října 2009 sešli na již tradiční mezinárodní konferenci, tentokrát na téma Pracovní právo 2009 – Pracovní doba – teorie a praxe. Jednání konference v Zámeckém hotelu Třešť se tentokrát vedle účastníků z České republiky aktivně zúčastnili představitelé právnických fakult ze Slovenska a Univerzity v Białymstoku.

Tento sborník se skládá z hlavních referátů přednesených na konferenci k jednotlivým okruhům témat podle programu, z příspěvků na tato témata reagujících a písemně zpracovaných a doplněných vystoupení z návazné diskuse. Sborník je rozdělen do čtyř bloků, z nichž první se zabývá úpravou pracovní doby v zákoníku práce a v právu EU. Ve druhém bloku jsou začleněny zahraniční zkušenosti s instituty pracovní doby. Ve třetím bloku se tento sborník zabývá citlivým tématem pracovní doba a odměňování. Poslední téma, zařazené do čtvrtého bloku bylo nazváno Pracovní doba očima sociálních partnerů. V jeho rámci přednesli svá stanoviska a poznatky představitelé zaměstnavatelů a ČMKOS.

 

ANNOTATION

Experts dealing with the labour law and the social security law from the scientific and theoretical community, judges of courts of all instances, representatives of the Ministry of Labour and Social Affaires, representatives of trade unions and employers’ confederations, legal advisors and other practitioners in law met from September 30 to October 2 2009. The topic of this edition of the traditional international conference was Labour Law 2008 – Working Hours – Theory and Practice. In addition to participants from the Czech Republic, the representatives of faculties of law from the Slovak Republic and the University of Białystok actively took part in the session held in the Castle Hotel Třešť.

The present conference proceedings consists of main papers presented at the conference concerning particular topics according to the programme, contributions discussing these topics and written presentations from the discussion. The conference proceedings is divided into four parts. The first part deals with regulation of the working hours in the Labour Code and in the EU law. The second part includes foreign experience relating to working hours institutes. In its third part, this conference proceedings deals with susceptive issue of working hours and remuneration. The last topic included into the fourth part was named Working Hours from the Point of View of Social Partners. This part involves the knowledge and opinions of employers’ representatives and representatives of ČMKOS.