Pokyny děkana Martina Škopa
k mimořádné situaci

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

děkuji Vám všem za vstřícnost a trpělivost v této mimořádné situaci. Vážím si každé nabídky pomoci a každého nápadu. Současně Vás dále prosím o shovívavost, vše se děje v hektické době a nemám jistotu, že nastavované procesy povedou k jasnému výsledku. Proto i následující pokyny mohou doznat, a s velkou pravděpodobností doznají, změn. Současně prosím všechny, aby v co největší míře zajistili dodržování standardů této fakulty, avšak s přihlédnutím k tomu, že ne všechny povinnosti lze nyní splnit, či je jejich splnění ztíženo. Proto prosím přihlížejte ke konkrétní situaci.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

v souvislosti s mimořádným opatřením rektora a v souvislosti s usnesením vlády č. 72/2020 Sb. a usnesením vlády č. 74/2020 Sb., vydávám tyto pokyny:

 1. Termín pro odevzdání závěrečných prací pro období jaro 2020 je stanoven na 3. 5. 2020, a to výhradně elektronickou formou prostřednictvím Informačního systému MU. Dosavadní harmonogram státních závěrečných zkoušek zůstává zachován.
 2. Garanti studijních předmětů přizpůsobí distanční opory kurzů současným podmínkám. Studijní materiály budou naplněny tak, aby nahradily přímou výuku, tj. každý studijní předmět bude naplněn studijními materiály rozšiřující stávající stav. Distanční výuka (on-line), záznamy přednášek apod. jsou doporučené formy a je vhodné, aby je vyučující použili tak, aby v co největší míře nahradily absenci přímé (kontaktní) výuky.
 3. Garanti studijních předmětů budou bezodkladně informovat studenty o změnách ukončení předmětů a jejich zabezpečení studijními materiály.
 4. Za zrušení přímé výuky nelze požadovat žádnou náhradu – studentům však lze stanovit studijní povinnosti v souvislosti s obsahem předmětu a cíli předmětu, tak, aby podmínky kurzu byly dostatečně naplněny (vždy s přihlédnutím ke konkrétní situaci). Garanti studijních předmětů mohou změnit podmínky ukončení předmětu (s vyloučením přímé výuky a přítomnosti studentů na výuce). Garanti při kontrole plnění zváží posunutí termínů pro odevzdání po přihlédnutí k aktuální
  situaci a možnosti studentů podmínky splnit.
 5. Individuální konzultace jsou v odůvodněných případech povoleny, vždy s přihlédnutím k dodržení bezpečnostních opatření.
 6. Zkoušky mohou probíhat distančně, je-li to s přihlédnutím k obsahu studijního předmětu možné. Je povoleno ústní zkoušení, ale tak, aby byla dodržena bezpečnostní opatření. Vyloučeny jsou všechny formy zkoušení, při kterých je více studentů na jednom místě.
 7. Studentům pátých a vyšších ročníků se umožní zápis do cizojazyčných předmětů, které probíhají, a to i nad stanovený počet.
 8. Praxe mohou proběhnout po vzájemné dohodě studenta a poskytovatele. Totéž platí pro tzv. klinickou výuku.
 9. Koordinaci dobrovolníků zajišťuje proděkan pro zahraniční a vnější vztahy ve spolupráci s předsedou SKAS.
 10. Knihovna je pro veřejnost a studenty uzavřena.
 11. Provedením pověřuji příslušné proděkany.
 12. Vedoucí kateder a ústavů koordinují veškeré aktivity na svých pracovištích.
 13. Výše uvedené dopadá i na celoživotní vzdělávání.

Děkuji a přeji pevné nervy a pevné zdraví!

Martin Škop
děkan PrF MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.