Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkoušku můžete vykonat, pokud jste absolvovali vybrané magisterské studijní programy. Součástí zkoušky je obhajoba rigorózní práce. Tato práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky zvolené specializace, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu této specializace. Po vykonání státní rigorózní zkoušky získáte diplom a akademický titul:

  • doktor práv (JUDr.) v oblasti práva,
  • doktor filozofie (PhDr.) v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd,
  • doktor přírodních věd (RNDr.) v oblasti přírodních věd,
  • doktor farmacie (PharmDr.) v oblasti farmacie,
  • licenciát teologie (ThLic.) nebo doktor teologie (ThDr.) v oblasti teologie.

Titul je uváděn před jménem a jeho podoba závisí na oboru, v němž byla státní rigorózní zkouška vykonána. Systém přípravy a podmínky rigorózních zkoušek stanovují fakulty.

Obecné informace k rigorózní zkoušce

Přihlášku může podat absolvent magisterského studijního programu Právo a právní věda, který získal akademický titul "magistr". Pokud se jedná o dvoustupňové studium, tzn. nejprve bakalářské studium a poté navazující magisterské studium, musí být obě studia (i bakalářské) v oboru Právo.

Přihlášky jsou přijímány v průběhu celého akademického roku. Pro rigorózní řízení konané v jarním semestru je třeba podat přihlášku nejpozději do 31. prosince, pro termín konání v podzimním semestru pak do 30. června.

Přehled specializací

Informace k rigoróznímu řízení

V případě dotazů
se obraťte na:

Bc. Martina Augustinová


Telefon: 549 49 3044
E-mail: martina.augustinova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.