Předání pamětních medailí
Právnické fakulty MU

U příležitosti 100. výročí založení Právnické fakulty Masarykovy univerzity byly, v rámci slavnostního zahájení mezinárodní konference Dny práva 2019, oceněny pamětní medailí významné osobnosti právnické fakulty za svůj celoživotní přínos v oblasti vědy, vzdělávání a dalšího rozvoje fakulty.

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Profesor Josef Bejček je absolventem brněnské právnické fakulty, kde působí na katedře obchodního práva a do září tohoto roku byl i jejím vedoucím. Prof. Bejček je autorem či spoluautorem impozantního počtu oborných publikací a pravidelně publikuje a přednáší v zahraničí. Jeho jméno je neodmyslitelně spojeno s brněnskou právnickou fakultou, ve které si vybudoval pozici s velkou formální i neformální autoritou. Od roku 1995 do roku 2001 byl děkanem. Studenti si jej vybaví jako precizního přednášejícího s talentem pro důmyslnou právnickou argumentaci, odborná veřejnost oceňuje jeho rozhled a schopnost hluboké analýzy.

doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Docent Jiří Blažek působí na fakultě od roku 1990 a byl spolu s doc. Klestilem a prof. Vágnerem spolutvůrcem katedry národního hospodářství, která navázala na tradice prvorepublikové didaktiky problematiky z oblastí ekonomických disciplín, statistiky, finanční vědy, teorie řízení a jiných. Zasloužil se o realizaci mnohých projektů směřujících k znovuobjevení osobnosti prof. Karla Engliše a jeho díla. Zasloužil se také o rozvoj kontaktů s Českou národní bankou. Docent Blažek stál u zrodu současné katedry finančního práva a národního hospodářství a byl jejím prvním vedoucím.

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Profesor Jaroslav Fenyk je místopředsedou Ústavního soudu a profesorem na Katedře trestního práva Právnické fakulty MU, kde působí od roku 2006. Je jedním z nejvýznamnějších představitelů oboru trestního práva, respektovaným pedagogem i vědeckou autoritou doma i v zahraničí. V letech 1985–2006 působil ve sféře prokuratury, resp. státního zastupitelství. Jako soudce a místopředseda Ústavního soudu ČR působí od roku 2013. Prof. Fenyk je předním odborníkem zejména na problematiku trestního procesu a evropského trestního práva.

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.

Profesor Josef Fiala je předním evropským expertem v oblasti soukromého a civilního práva. V letech 1995–2001 byl proděkanem právnické fakulty a v letech 2004–2015 vedoucím katedry občanského práva. Na Právnické fakultě MU se účastnil řady forem pedagogické činnosti ve všech studijních programech a zapojil se též do řešení řady vědecko-výzkumných grantů a projektů. Od prosince 2015 působí jako soudce Ústavního soudu ČR.

prof. JUDr. Jan Filip, CSc.

Profesor Jan Filip je jedním z nejvýznamnějších představitelů české právní vědy v oblasti ústavního práva. Významně ovlivňuje její rozvoj a ústavněprávní praxi, ať se jedná o jeho působení v pozici ústavního soudce, dlouholetého člena Legislativní rady vlády ČSFR a ČR nebo o jeho odbornou spolupráci s Parlamentem ČSFR a  ČR při přípravě ústavních a dalších zákonů. Obsáhlá je jeho publikační činnost, dlouhodobá účast na výuce v rámci Právnické fakulty MU a také na dalších vysokoškolských pracovištích. Ve funkci dlouholetého vedoucího Katedry ústavního práva a politologie na Právnické fakultě MU zásadním způsobem přispěl k rozvoji tohoto pracoviště a jeho prestiži.

prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Profesor Jan Hurdík je uznávaným odborníkem v oblasti občanského práva v rámci evropského prostoru. Po krátkém působení v právní praxi se vrátil na svoji alma mater, kde od roku 1980 působil jako odborný asistent a kde od té doby působí, nyní jako profesor, dosud. Od roku 2016 do roku 2019 byl vedoucím katedry občanského práva. Publikoval mj. monografie k tématům nadačního práva, zásad soukromého práva, právnických osob a koncepčním otázkám soukromého práva.

prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Profesor Vladimír Kratochvíl je jedním z nejvýznamnějších představitelů oboru trestního práva, respektovaným pedagogem i vědeckou autoritou doma i v zahraničí. Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s Právnickou fakultou MU, na jejíž Katedře trestního práva působil čtyřicet let jako interní akademický pracovník, v letech 1990–2011 jako vedoucí katedry. V červnu 2013 Vědecká rada Právnické fakulty MU schválila jmenování prof. Kratochvíla emeritní profesorem.  Veškerým svým působením odborným, vědeckým i pedagogickým se prof. Kratochvíl zapsal výrazně do dějin tzv. brněnské školy trestního práva.

prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.

Profesor Jiří Malenovský byl po roce 1990 soudcem Ústavního soudu ČSFR, velvyslancem a stálým představitelem ČR při Radě Evropy, vrchním ředitelem právní a konzulární sekce Ministerstva zahraničních věcí, členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a soudcem Ústavního soudu ČR. V roce 2004 se stal po vstupu ČR do EU soudcem Soudního dvora. Na Právnické fakultě MU soustavně přednáší mezinárodní právo veřejné, přičemž v dané oblasti práva je celosvětově uznáván nejen za svoji vědeckou, publikační, ale též pedagogickou činnost.

doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Docent Milan Pekárek stál v čele Katedry práva životního prostředí a práva pozemkového Právnické fakulty MU od jejího vzniku v roce 1992, kde na postu vedoucího katedry setrval celých 21 let. Jako pokračovatel prof. Boleslava Pospíšila se zasadil o zavedení výuky práva životního prostředí, které se začalo vyučovat vedle pozemkového a družstevního práva jako samostatný předmět.  Ve své vědecké práci se orientoval především na pozemkové právo. Dodnes působí na katedře jako externista a nadále předává studentům své zkušenosti při vedení závěrečných prací a ve výuce družstevního práva.

prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Profesorka Jarmila Pokorná je absolventkou brněnské právnické fakulty, kde působí na katedře obchodního práva. Prof. Pokorná se zaměřuje na korporátní právo a autorsky či spoluautorsky se podílela na celé řadě monografií, komentářů a učebních pomůcek. Pominout nelze ani její aktivity v rámci legislativních prací. Prof. Pokorná patří k předním reprezentantům oboru korporátního práva v ČR. Studenti oceňují její odbornou erudici, osobní nasazení v rámci přednášek i ochotu věnovat se jim individuálně. Prof. Pokorná se aktivně podílela na organizaci Rakouské školy práva a zprostředkovala svým kolegům řadu cenných zahraničních kontaktů zejména z rakouských a německých univerzit.

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.

Profesor Petr Průcha představuje jednu z vůdčích osobností oboru správního práva, a to v oblasti vědecké a pedagogické, s významným otiskem v rovině publikační, konzultační,  legislativní i judikatorní. Ojedinělé jsou jeho zásluhy o rozvoj oboru správní právo a správní věda na brněnské právnické fakultě v období zásadních změn ve společnosti i právu. Od roku 2003 působí jako soudce Nejvyššího správního soudu ČR. Prof. Průcha je příkladem odborníka, který svou autoritou,  zkušeností, a úrovní vědecké a pedagogické činnosti působí jako výrazná osobnost reprezentující Právnickou fakultu MU jako své původní,  a zároveň také domovské působiště.

doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

Docentka Ivana Průchová byla v roce 1992 spolu s doc. Pekárkem u zrodu Katedry práva životního prostředí a práva pozemkového Právnické fakulty MU, na níž jako docentka působí dodnes. Dosáhla významných úspěchů ve vědecké činnosti, při níž se specializovala nejen na oblast pozemkového práva, ale významnou měrou i na oblast práva životního prostředí. Ivana Průchová je autorkou a editorkou celé řady monografických prací,  komentářů, učebnic a dalších publikačních výstupů. Vedle toho je třeba ocenit i její pedagogické působení na fakultě pro její mimořádný přístup ke studentům a pozitivní energii, kterou jim rozdává.

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Profesorka Naděžda Rozehnalová vyučuje na právnické fakultě mezinárodní právo soukromé. Na fakultě působila řadu let jako proděkanka pro studium a v letech 2007–2015 byla její děkankou. V letech 2015–2019 byla prorektorkou MU pro studijní záležitosti. Je autorkou řady odborných monografií a článků z oblasti mezinárodního práva soukromého, mezinárodního práva obchodního a rozhodčího řízení v ČR i zahraničí. Působí rovněž jako rozhodce ve vnitrostátních i mezinárodních obchodních sporech. Veškerým svým působením odborným, vědeckým i pedagogickým přispívá významnou měrou k rozvoji vědy mezinárodního práva soukromého a obchodního a aplikační praxe a podílí se i na výchově a formování dalších odborníků v oboru mezinárodního práva. 

doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Docent Jan Svatoň dlouhodobě působil v řadě nejvýznamnějších akademických funkcí, jako děkan a několikanásobný proděkan Právnické fakulty MU a prorektor Masarykovy univerzity, v jejichž rámci výrazně přispěl k úspěšné profilaci Právnické fakulty MU, k její dlouholeté pozici mezi dvěma nejlepšími fakultami v ČR i k dobrému jménu oceňovanému odbornou veřejností. Fakultu a univerzitu  reprezentoval  v rámci řady odborných, justičních a  akademických orgánů a institucí. Podílí se na výuce řady předmětů na katedře ústavního práva a politologie  a v minulosti také na Katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty MU.

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Profesor Vladimír Týč na Právnické fakultě MU vybudoval obor práva Evropské unie a profesně se mu věnoval po svém návratu z působení v cizině. Zároveň ale v různých etapách svého profesního působení zaměřoval svou pozornost a zájem též do oblasti práva mezinárodního veřejného, mezinárodního práva soukromého a práva duševního vlastnictví. Záběr jeho vědecké činnosti je tedy vskutku široký a úctyhodný. I přes tuto multioborovou rozmanitost vykazuje dílo profesora Týče důležitý jednotící prvek. Tím je vysoká odborná úroveň všech jeho prací, uznání z řad tuzemské i zahraniční odborné veřejnosti a ocenění ze strany jeho posluchačů – studentů škol, na kterých profesor Týč působil a působí.

prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA

Profesor Ivan Vágner působil na Právnické fakultě MU od sedmdesátých let až do svého odchodu do důchodu. Věnoval se otázkám národohospodářského plánování, úsekovým ekonomikám, statistice a problematice řízení nevýrobní sféry. Významné jsou jeho pozdější práce z oblasti managementu a především osobního managementu. Působil také ve funkcích prorektora MU a proděkana právnické fakulty, jakož i vedoucího katedry národního hospodářství.

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Profesor Miloš Večeřa pedagogicky působí na Právnické fakultě MU od roku 1992 a od roku 1995 ve funkci vedoucího Katedry právní teorie Právnické fakulty MU. Za jeho více než dvacetileté vedení se katedra stabilizovala a rozvíjí se jak z hlediska šíře a kvality vyučovaných předmětů a učebních pomůcek, tak pokud jde o personální složení katedry a vědecko-výzkumnou a publikační činnost. Z hlediska rozvoje katedry je třeba ocenit personální, organizační a koordinační činnost prof. Večeři jako vedoucího katedry a vyzvednout i výsledky jeho  vlastní pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity.

prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc.

Profesor Eduard Vlček je právní historik, který na brněnské právnické fakultě působil téměř čtyřicet let, z toho dlouhou dobu jako vedoucí katedry dějin státu a práva. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se vedle své pedagogické a vědecké práce významně podílel na řízení fakulty, a to nejprve jako proděkan a poté děkan. Mezi oblasti jeho vědeckého zájmu náležely jednak nejnovější československé dějiny státu a práva, jednak právní dějiny států střední a východní Evropy. Profesor Vlček patřil vždy mezi oblíbené pedagogy fakulty.

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Profesor Ladislav Vojáček náleží mezi nejvýznamnější a uznávané osobnosti české a slovenské právní historie. Je autorem celé řady učebnic českých i obecných právních dějin. Jeho vědecká práce je odbornou veřejností vysoce oceňována. Vědecky se v minulosti zaměřoval především na vývoj pracovního a obchodního práva, ústavní vývoj meziválečného Československa či dějiny právní vědy. Nejnověji se autorsky podílel na rozsáhlé dvoudílné publikaci o historii brněnské právnické fakulty. Profesor Vojáček zastával v uplynulých deseti letech funkci vedoucího katedry dějin státu a práva, na jejímž rozvoji se výrazně podílel.

prof. Joseph F. Vosicky, JR

Profesor Joseph F. Vosicky, JR patří k zakladatelům spolupráce mezi Právnickou fakultou MU a John Marshall Law School, která se datuje od r. 1992 a jejíž významnou každoroční tradicí je Den amerického práva. Prof. Vosicky stál též u zrodu stipendijního programu, v rámci nějž John Marshall Law School uděluje každoročně stipendium pro semestrální pobyt jednoho až dvou studentů Právnické fakulty MU v Chicagu. Od roku 1994 tak téměř čtyřicítka brněnských studentů strávila semestr v Chicagu, zatímco Právnická fakulta MU hostila zhruba desítku studentů z Chicaga.  Prof. Vosicky absolvoval rovněž několik přednáškových pobytů na naší fakultě jako hostující profesor, ať již v rámci Fulbrightovy nadace v roce 2002, dále pak na základě rozvojového programu, v rámci nějž již od roku 2010 vede kurzy na téma „Introduction to US Law“, a to jak pro studenty magisterského, tak doktorského programu. Prof. Vosicky dlouhodobě přispívá k rozvoji Masarykovy univerzity a její právnické fakulty zejména podílem na zvyšování potenciálu jejich absolventů, prezentací a šířením dobrého jména univerzity v zahraničí a upevňováním vzájemných vztahů učitelů i studentů Právnické fakulty MU a John Marshall Law School.

Čestné uznání pro JUDr. Stanislava Sedláčka, Ph.D.

Doktor Sedláček dlouhodobě působí na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty MU. Nejen svou odbornou a pedagogickou prací, ale v obrovské míře též svou uměleckou činností již léta pomáhá k reprezentaci nejen právnické fakulty, ale též Masarykovy univerzity, města Brna a celého regionu. Jeho obrazy se v minulosti staly oficiálními dary při setkání prezidentů střední a východní Evropy v Brně a dalších významných návštěv. Obraz od Stanislava Sedláčka obdržel darem od města Brna i papež Benedikt XVI. Jeho malby již několik let zdobí oficiální prostory zasedacího sálu a knihovny Právnické fakulty MU a v limitované sérii slouží též jako oficiální dary významným hostům PrF MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.