Teorie a praxe trestního
a správního procesu

Programy pro absolventy středních škol s maturitou

Charakteristika programu

Program celoživotního vzdělávání „Teorie a praxe trestního a správního procesu “ (dále jen PCŽV TPTSP) je uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského kombinovaného studijního programu Teorie a praxe trestního a správního procesu, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy.

PCŽV TPTSP je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Teorie a praxe trestního a správního procesu na Právnické fakultě MU, případně jiném programu, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV TPTSP je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV TPTSP. Účastník PCŽV TPTSP je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV TPTSP, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Teorie a praxe trestního a správního procesu, a to co do formy, časové dotace, způsobu
ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV TPTSP může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu v programu Teorie a praxe trestního a správního procesu pro upuštění od přijímací zkoušky.
Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Teorie a praxe trestního a správního procesu v maximální výši stanovené zákonem.
V případě přijetí ke studiu programu Teorie a praxe trestního a správního procesu je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV TPTSP, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Zajišťuje Právnická fakulta
Forma kombinovaná
Délka vzdělávání 4 semestry
Předpokládaný počet účastníků 30
Cena 30 000,- Kč/akademický rok
Vyučovací jazyk čeština

Důležité informace

Často kladené dotazy

Informace o možnosti přijetí do řádného studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.