Vyšší justiční úředník

Programy pro absolventy středních škol s maturitou

Charakteristika programu

Program celoživotního vzdělávání „Vyšší justiční úředník“ (dále jen PCŽV VYJU) je uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského kombinovaného studijního programu Vyšší justiční úředník, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy.

PCŽV VYJU je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Vyšší justiční úředník na Právnické fakultě MU, případně jiném programu, tak i dalším osobám, které dosáhly úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV VYJU je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV VYJU. Účastník PCŽV VYJU je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV VYJU, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Vyšší justiční úředník, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV VYJU může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu v programu Vyšší justiční úředník pro upuštění od přijímací zkoušky.
Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Vyšší justiční úředník v maximální výši stanovené zákonem.
V případě přijetí ke studiu programu Vyšší justiční úředník je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV VYJU, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Zajišťuje Právnická fakulta
Forma kombinovaná
Délka vzdělávání 4 semestry
Předpokládaný počet účastníků 30
Cena 30 000,- Kč/akademický rok
Vyučovací jazyk čeština

Důležité informace

Často kladené dotazy

Informace o možnosti přijetí do řádného studia

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.