Veřejná správa - Navazující magisterský program

Celoživotní vzdělávání

Charakteristika programu

Navazující program celoživotního vzdělávání „Veřejná správa“ (dále jen PCŽV NVS) je uskutečňován v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa (dále jen program), v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy.

PCŽV NVS je určen zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu na Právnické fakultě MU a dalším zájemcům, kteří řádně ukončili studia v libovolném studijním programu  akreditovaném na vysoké škole.

Účastníkem PCŽV NVS je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV NVS. Účastník PCŽV NVS je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV NVS, který odpovídá studijnímu plánu 1. a 2. semestru programu Veřejná správa, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV NVS může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu v programu Veřejná správa pro upuštění od přijímací zkoušky.

Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Veřejná správa v maximální výši stanovené zákonem. V případě přijetí ke studiu programu Veřejná správa je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV NVS, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním plánu a jeho popisu.
Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Zajišťuje Právnická fakulta
Forma kombinovaná
Délka vzdělávání 2 semestry
Předpokládaný počet účastníků 20
Cena 44 000,- Kč/akademický rok
Vyučovací jazyk čeština

Důležité informace

Často kladené dotazy

Informace o možnosti přijetí do řádného studia

V případě dotazů
se obraťte na:

Mgr. Jana Lautrbachová


Telefon: 549 49 5664
E-mail: jana.lautrbachova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.