Specializace
Dějiny státu a práva

Základním požadavkem pro zvládnutí rigorózní zkoušky z Dějin státu a práva je důkladná znalost českých a československých právních dějin právních v rozsahu učebnice (VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V.: České právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s. r. o., 2008, 684 ISBN 978-80-7380-127-4) a „světových" právních dějin opět v rozsahu používané učebnice (SCHELLE, K. a kol.: Právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2007, 1134 s. ISBN 978-7380-043-7). Nad rámec tohoto základu musí uchazeč o titul JUDr. prokázat hlubší znalost širšího kontextu problematiky, jíž je věnována jeho rigorózní práce (hlubší znalost příslušného právního odvětví, časového úseku apod., opřenou o studium monografické a základní časopisecké literatury).

Tyto znalosti musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Při přípravě na státní rigorózní zkoušku se uchazeč zaměří především na oblasti uvedené v následujícím přehledu základních zkouškových okruhů.

V případě dalších dotazů ke státní rigorózní zkoušce či obhajobě rigorózní práce se je možné obrátit na předsedu komise pro státní rigorózní zkoušky Jaromíra Tauchena.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.