Specializace Finanční právo

Finanční právo je relativně samostatným právním odvětvím s poměrně širokým záběrem předmětu regulace. Jedním z jeho charakteristických rysů je úzká vazba na ekonomiku, fungování veřejného sektoru a poskytování veřejných statků. Zkoumání problematiky finančního práva má proto své přesahy mimo rámec dané výseče práva a věnuje se rovněž souvisejícím otázkám z jiných právních odvětví, a to zejména práva správního, obchodního, občanského, pracovního, ale také věcem relativně mimoprávním z oblastí makroekonomie, mikroekonomie, účetnictví, statistiky, řízení a jiné. Rigorózní práce v rámci specializace „finanční právo" tak mohou být pojaty jako částečně mezioborové s tím, že akcentována musí být problematika finančně právní. Požadováno je prokázání znalostí a odpovídající orientace v oblasti teorie finančního práva, finančního práva hmotného a příslušné procesní materie. Témata práce lze směrovat do problematiky fiskální části finančního práva (právní regulace veřejných financí), nefiskální části (měnové právo, devizové právo, veřejnoprávní regulace bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálového trhu, puncovnictví ad.), jakož finanční správy (působení veřejné správy při aplikaci finančního práva). Přínosné je zpracování tématu s poznatky získanými v praxi. Nutná je práce s cizí literaturou a podobnými zdroji, jakož i využití správných metod postupu.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.