Specializace 
Mezinárodní právo soukromé

Specializace Mezinárodní právo soukromé (dále MPS) se zaměřuje na obecnou část mezinárodního práva soukromého zejména s důrazem na historii MPS, metody úpravy, prameny úpravy a jejich vzájemné vztahy, unifikaci, základní instituty obecné části, rozdíly mezi vývojem MPS na kontinentě a v anglosaských zemích, nakládání s právem, interakci norem kolizních, přímých a procesních. Dále zahrnuje zvláštní části mezinárodního práva dle úpravy v ZMPS a normách evropského původu. V případě mezinárodních smluv bude vyžadován jen základní přehled. V této specializaci je dále zahrnuto mezinárodní právo procesní - obecná část včetně aktuálního vývoje v oblasti unifikace univerzální; Evropský justiční prostor - obecná analýza pravomocí ES, otázka interpretace norem, analýza jednotlivých nařízení tvořících Evropský justiční prostor. Důkladná analýza nařízení Řím I, Řím II, Brusel I a to i ve světle judikatury. Konečně se tato specializace zaměřuje i na právo mezinárodního obchodu v rozsahu vyučované materie na PrF MU a mezinárodní rozhodčí řízení. Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz i na přehled uchazeče o legislativních návrzích v dané oblasti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.