Specializace Pracovní právo

Specializace pracovní právo je zaměřena na individuální pracovní právo ve všech jeho součástech (včetně právních vztahů na úseku zaměstnanosti a vztahů státního dozoru nad dodržováním pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci). Dále je zahrnuta oblast kolektivního pracovního práva včetně řešení kolektivních pracovních sporů. Ve specializaci je dále věnována pozornost komunitárnímu právu týkajícímu se otázek sociální politiky i dalším mezinárodním a evropským dokumentům, které se dotýkají předmětu pracovního práva. Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz i na přehled uchazeče o legislativních návrzích v dané oblasti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.