Specializace
Právo Evropské unie

Obor zahrnuje institucionální i materiální právo Evropské unie ve svém celku, tedy otázky, upravené tzv. Smlouvami, na nichž je založena EU. Zdůrazněna je nadstátní podstata tohoto právního systému. Hlavní pozornost je věnována především obecným otázkám tvorby práva EU a aplikace v členských státech ve vztahu k právu národnímu, jakož i jeho vynutitelnosti jak ve vztahu k členským státům, tak i jednotlivcům. Kromě toho je součástí oboru i jeho zvláštní část, zejména právní úprava čtyř základních svobod jednotného vnitřního trhu, jakož i prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Rovnocennou součástí práva EU je i judikatura Evropského soudního dvora. Naproti tomu jen informativně jsou do tohoto oboru zahrnuty oblasti, které věcně náležejí do specializovaných odvětví splývajících s odvětvími českého práva. Ty jsou tak vyučovány v odpovídajících oborech s ohledem na příslušnou specializaci, jako je např. hospodářská soutěž, pracovní právo, sociální zabezpečení, právo obchodních společností, právo životného prostředí, trestní právo apod. Zde se bude jednat jen o čistě unijních aspektech těchto oblastí. Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz i na přehled uchazeče o legislativních návrzích v dané oblasti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.