Specializace Římské právo

Základním požadavkem pro zvládnutí rigorózní zkoušky z Římského práva je důkladná znalost materie obsažené v učebnici používané ve výuce na fakultě (KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M.: Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, 386 s. ISBN 80-7179-031-1) a v jiných v současné době běžně přístupných učebnicích římského práva. Nad rámec tohoto základu musí uchazeč o titul JUDr. prokázat hlubší znalost širšího kontextu problematiky, jíž je věnována jeho rigorózní práce (hlubší znalost příslušného právního odvětví nebo jeho součásti, časového úseku apod., opřenou o studium monografické a základní časopisecké literatury).

Tyto znalosti musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Při přípravě na státní rigorózní zkoušku se uchazeč zaměří především na oblasti uvedené v následujícím přehledu základních zkouškových okruhů.

V případě dalších dotazů ke státní rigorózní zkoušce či obhajobě rigorózní práce se je možné obrátit na předsedu komise pro státní rigorózní zkoušky Pavla Saláka.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.