Specializace Teorie práva

Zkouška má prověřit celkovou orientaci rigorózanta v problematice teorie práva a zvládnutí jednotlivých tematických okruhů studované materie do hloubky a ve vzájemných souvislostech. Půjde především o vystižení základních právních pojmů, struktury a systému práva, stěžejních přístupů k právu v právní vědě, jakož i axiologických, noetických a metodologických otázek práva a právní vědy. Uchazeč dále prokáže znalosti základní problematiky tvorby a pramenů práva, interpretace, realizace a aplikace práva, předpokladů a prvků právních vztahů, včetně otázek právní odpovědnosti. Celkové shrnutí bude představovat problematika právní kultury, právního státu a právních záruk zákonnosti a ústavnosti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.