Specializace Trestní právo

Ve specializaci Trestní právo je zahrnuto trestní právo hmotné i trestní právo procesní. Trestní právo hmotné zahrnuje nejen základy trestní odpovědnosti, ale i základy trestání a v omezené míře i zvláštní část trestního práva hmotného, tedy rozbor jednotlivých skutkových podstat. Trestní právo procesní zahrnuje pak problematiku základních zásad trestního řízení, subjektů trestního řízení, zajišťovacích opatření, dokazování, právního styku s cizinou, ale i jednotlivých stadií trestního řízení od přípravného řízení až po vykonávací řízení. Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz na přehled uchazeče o legislativních návrzích v trestním právu hmotném (nový trestní zákoník), ale  i v trestním procesu (novelizace trestního řádu.).

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.