Specializace
Ústavní právo a státověda

Specializace Ústavní právo a státověda se zaměřuje na otázky místa ústavního práva v systému práva České republiky (pojem, předmět, prameny), teorie ústavy, ústavní základy státní formy (územní organizace, státní režim, státní moc), právního řádu a systému práva (tvorba práva, právní předpisy, publikace právních předpisů, vztah ústavního a mezinárodního práva, ústavní základy výkladu práva), právní regulaci státní moci a její organizací (dělba moci, jednotlivé ústavní orgány, jejich postavení, pravidla činnosti, volby), se základy vztahu státu a jedince (státní občanství, základní práva a svobody, jejich ochrana, ústavní základy postavení cizinců).

Požaduje se mimo jiné prokázání nejen základní orientace, ale i hlubokého přehledu uchazeče v oblasti dané otázky, přičemž se zdůrazňují i obecně teoretické přístupy k problematice, dále znalosti nejen současné právní úpravy daného problému, ale i jeho zasazení do historického a společenského kontextu, v poslední době se klade důraz i na přehled uchazeče o legislativních návrzích v dané oblasti.

Tyto znalosti  musí uchazeč prokázat jednak v předložené rigorózní práci a její obhajobě, jednak při ústní zkoušce tak, aby byl naplněn účel rigorózního řízení, kterým je prohloubení teoretických znalostí získaných vysokoškolským studiem, získání schopností samostatné práce s novými teoretickými i praktickými poznatky a s cizojazyčnými texty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.