| | | | |


Od podání přihlášky k zápisu

Elektronická přihláška ke studiu

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Zápis ke studiu

Elektronická přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu uchazeč o doktorské studium na MU podává elektronicky prostřednictvím k tomu určené aplikace. Vedle podání přihlášky je třeba prostřednictvím Obchodního centra uhradit manipulační poplatek za přijímací řízení.

Po podání a zaplacení elektronické přihlášky posílá uchazeč na Oddělení pro doktorské studium a rigorózní řízení Právnické fakulty přílohy, jež tvoří nezbytnou součást přihlášky. Seznam příloh je uveden ve Vyhlášených podmínkách pro příslušný akademický rok. 

Přezkoumání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu

Uchazeč o studium na Masarykově univerzitě může požádat o přezkoumání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu, a to dle § 50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách) a Přílohy 4, čl. 7 Statutu Masarykovy univerzity. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. děkanovi, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Ve zcela výjimečných případech může rektor uchazeči uvedenou lhůtu prodloužit.

Žádost posuzuje děkan fakulty. Ten může žádosti sám vyhovět a rozhodnutí změnit, v opačném případě ji předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor změní rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem MU nebo její součásti nebo podmínkami stanovenými podle paragrafu 49 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách. Jinak žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.

Zápis ke studiu

Uchazeči přijatému do doktorského studijního programu vzniká dle čl. 10 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu MU sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na zápis do studia a zápis do prvního semestru. Zápis do studia je třeba provést osobně na fakultě uskutečňující daný program, resp. obor, a to ve lhůtě stanovené fakultou.

Zápis ke studiu pro studium v akademickém roce 2019/2020 se bude konat 6. září 2019

ve 13 hod. v učebně č. ? (bude upřesněno)

 

Uchazeč se stává studentem až v momentě, kdy je zapsán ke studiu. Nezapíše-li se tedy ve lhůtě stanovené harmonogramem, ani ve stanoveném náhradním termínu, a neprokáže-li do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, právo na zápis mu zaniká.
nahoru