Master's degree programme

 

Lifelong learning

Charakteristika programu

Program celoživotního vzdělávání „Právo“ (dále jen PCŽV Právo) je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy.

PCŽV Právo je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Právo a právní věda na Právnické fakultě MU, případně jiném programu, absolventům studijních programů v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů na Právnické fakultě MU tak i dalším osobám, které dosáhly
úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV Právo je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV Právo. Účastník PCŽV Právo je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV Právo, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Právo a právní věda, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV Právo může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu v programu Právo a právní věda pro upuštění od přijímací zkoušky. Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Právo a právní věda v maximální výši stanovené zákonem. V případě přijetí ke studiu programu Právo a právní věda je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV Právo, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním
plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Zajišťuje Právnická fakulta
Forma prezenční
Délka vzdělávání 4 semestry
Předpokládaný počet účastníků 100
Cena 60 000,- / akademický rok
Vyučovací jazyk čeština

Důležité informace

Často kladené dotazy

Informace o přestupu do řádného studia

V případě dotazů
se obraťte na:

Mgr. Jana Lautrbachová


Phone number: 549 49 5664
E-mail: jana.lautrbachova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.