Právo - Magisterský program

Celoživotní vzdělávání

Charakteristika programu

Program celoživotního vzdělávání Právo a právní věda (dále jen PCŽV Právo a právní věda) je uskutečňován v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda, v souladu s § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana č. 2/2017, o vzdělávání v programech celoživotního vzdělávání (dále jen „Směrnice o vzdělávání“) a ostatními vnitřními předpisy.

PCŽV Právo a právní věda je určen jak zájemcům z řad uchazečů o vzdělávání, kteří nebyli přijati ke studiu v programu Právo a právní věda na Právnické fakultě MU, případně jiném programu, absolventům studijních programů v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů na Právnické fakultě MU tak i dalším osobám, které dosáhly
úplného středního vzdělání s maturitou.

Účastníkem PCŽV Právo a právní věda je osoba, která splnila podmínky přijetí do PCŽV Právo a právní věda. Účastník PCŽV Právo a právní věda je oprávněn absolvovat předměty předepsané vzdělávacím plánem PCŽV Právo a právní věda, který odpovídá studijnímu plánu 1. až 4. semestru programu Právo a právní věda, a to co do formy, časové dotace, způsobu ukončení i počtu kreditů.

Účastník PCŽV Právo a právní věda může získané kredity uplatnit za podmínek stanovených vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Právnické fakulty v rámci přijímacího řízení ke studiu v programu Právo a právní věda pro upuštění od přijímací zkoušky. Dále je oprávněn v případě přijetí ke studiu požádat o uznání absolvovaných předmětů vzdělávacího programu za ukončené předměty předepsané studijním plánem pro program Právo a právní věda v maximální výši stanovené zákonem. V případě přijetí ke studiu programu Právo a právní věda je oprávněn zaregistrovat si a zapsat předměty předepsané studijním plánem, které navazují na předměty řádně ukončené v rámci PCŽV Právo a právní věda, a to v souladu s časovým rozvržením studia ve studijním
plánu a jeho popisu.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 zákona nemá účastník celoživotního vzdělávání postavení studenta vysoké školy.

Zajišťuje Právnická fakulta
Forma prezenční
Délka vzdělávání 4 semestry
Předpokládaný počet účastníků 100
Cena 66 000,- Kč/akademický rok 
Vyučovací jazyk čeština

Důležité informace

Často kladené dotazy

Informace o možnosti přijetí do řádného studia

V případě dotazů
se obraťte na:

Mgr. Jana Lautrbachová


Telefon: 549 49 5664
E-mail: jana.lautrbachova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.