Veveří 70, Brno, 61180, tel.: 549 49 3324 (Mgr., NMgr., obory Právo a mezinárodní obchod, Právo a finance a Teorie a praxe přípravného řízení trestního Bc.), 549 49 6579 (obory Právní vztahy k nemovitostem, Právo a podnikání, Veřejná správa a Vyšší justiční úředník Bc.), mail: studijni@law.muni.cz, WWW stránka: www.muni.cz/law

 

Obecné informace o fakultě

Právnická fakulta MU bude pro akademický rok 2011/2012 realizovat přijímací řízení v následujících studijních programech:

  1. magisterský prezenční studijní program Právo a právní věda, obor Právo
  2. navazující magisterský kombinovaný studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa
  3. bakalářský kombinovaný studijní program Právní specializace v oborech:
  • Právní vztahy k nemovitostem
  • Právo a mezinárodní obchod
  • Právo a podnikání
  • Teorie a praxe přípravného řízení trestního
  • Právo a finance
  • Veřejná správa
  • Vyšší justiční úředník

 

Po úspěšném absolvování libovolného oboru bakalářského studijního programu PrF MU je možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu, avšak pouze ve studijním programu Veřejná správa, jehož absolvování není považováno za ucelené právnické vzdělání a není tedy po jeho absolvování možné vykonávat některé profese v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod. Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího mgr. studia je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace akreditovaném na vysoké škole v České republice.

 

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro magisterské prezenční studium, navazující mgr. kombinované studium a bakalářské kombinované studium se podává přihláška pouze elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Na každý přihlášený studijní obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní obor zvlášť. Doklad o úhradě poplatku není nutné na fakultu posílat, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce (poplatek není možné hradit na pokladně Právnické fakulty). Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. V přijímacím řízení není zohledňován typ ani výsledek státní maturity.

Závazné termíny:

Vyplnění e-přihlášky je nutné provést do 28. 2. 2011, a to do 24.00 hod, v případě navazujícího mgr. studia do 30. 4. 2011 do 24.00 hod. Všechny informace o poplatku získáte v e-přihlášce. Převedení poplatku na účet MU si zkontrolujete v systému e-přihlášky. Přijímání přihlášek je zahájeno 1. 11. 2010, v případě navazujícího mgr. studia 1. 2. 2011. Případné dotazy k e-přihlášce směřujte na adresu prihlaska@muni.cz.

 

Druh termínu

Datum

Den otevřených dveří

10. 1. 2011 v 15:00 hod. – 1. poschodí, učebny 136 a 140

Termín podání přihlášky

do 28. 2. 2011, v případě navazujícího mgr. studia do 30. 4. 2011

Termín přijímací zkoušky

Jednotný termín pro TSP (Mgr. a Bc. studium):      Brno: 7. – 8. 5. 2011 (sobota a neděle)

                                                                                              Bratislava: 7. 5. 2011

Jednotný termín pro TOZ (navazující mgr. studium):          Brno: 3. 6. 2011

 

Přijímací zkoušky (Bc. a Mgr. studium)

Povinnou součástí přijímacího řízení na Právnickou fakultu MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy se nekonají. TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se ze 70 otázek členěných do 7 subtestů po 10 otázkách, z pěti nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená 0 bodů. Jedná se o testování verbálního, symbolického, numerického a kritického myšlení, analytického myšlení a úsudků, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Délka trvání TSP je 100 minut. Podrobné informace o TSP jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp/

 

Přijímací zkoušky (navazující mgr. studium)

Povinnou součástí přijímacího řízení na Právnickou fakultu MU je Test odborných znalostí (TOZ), žádné jiné testy se nekonají. Podrobné informace o TOZ jsou na internetové adrese: http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/ ) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum celoživotního vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Kurzy pro maturanty (a nejen pro ně). Bližší informace najdete na http://www.law.muni.cz/dokumenty/10243

Doporučená literatura pro TOZ

Doporučenou literaturu naleznete na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v písemné pozvánce k TSP. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat percentil maximálně 100 a minimálně 0. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.

Způsob vyhodnocení TOZ

Způsob vyhodnocení TOZ naleznete na http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Výuka v bakalářském a navazujícím mgr. studiu je v kombinované formě, probíhá tedy v blocích, šestkrát až osmkrát za semestr, vždy ve všední dny. Konkrétní dny výuky se mohou během studia změnit. Výuka v magisterském studiu je v prezenční formě, je tedy celý týden, zpravidla každý den.

Informace o studijních programech a oborech

Kód a název

programu

Název oboru

Typ programu

Titul

Forma

Délka

Vyuč. jazyk

OPP

U/P

Akreditace do

B6804 Právní

specializace

Právní vztahy k nemovitostem

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

503/70

22. 10. 2011

B6804 Právní

specializace

Právo a mezinárodní obchod

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

459/56

22. 10. 2011

B6804 Právní

specializace

Právo a podnikání

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

490/64

22. 10. 2011

B6804 Právní

specializace

Teorie a praxe přípravného řízení trestního

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

672/84

22. 10. 2011

B6804 Právní

specializace

Právo a finance

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

415/75

20. 10. 2011

B6804 Právní

specializace

Veřejná správa

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

654/93

22. 10. 2011

B6804 Právní

specializace

Vyšší justiční úředník

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

418/60

1. 3. 2013

M6805 Právo

a právní věda

Právo

Magisterské studium

Mgr.

PS

5

Čeština

550

4717/598

1. 3. 2019

N6807 Veřejná správa

Veřejná správa

Navazující mgr. studium

Mgr.

KS

2

Čeština

60

392/61

31. 5. 2014

Vysvětlivky:        OPP – očekávaný počet přijatých, U/P – počet loni přihlášených / počet přijatých ke studiu

                               KS – kombinované studium, PS – prezenční studium
Výše poplatku pro magisterské, navazující mgr. a bakalářské studium: 400,- Kč

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského studijního programu M6805 Právo a právní věda, obor Právo najde široké uplatnění ve všech oborech, v nichž se předpokládá ucelené právnické vzdělání (soudnictví, veřejná správa, státní zastupitelství, advokacie, soukromý sektor atd.)

Absolvent navazujícího magisterského studia v programu N6807 Veřejná správa, obor Veřejná správa může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v orgánech a institucích veřejné správy.

Absolventi bakalářského studijního programu B6804 Právní specializace – viz uplatnění u jednotlivých oborů:
Právní vztahy k nemovitostem: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v oblasti nakládání s nemovitostmi, zaměření rezortu Ministerstva pro místní rozvoj, katastrálních úřadů, rezortu Ministerstva zemědělství, a dále oblast správy nemovitostí nebo činnosti realitních kanceláří.

Právo a mezinárodní obchod: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě.
Právo a podnikání: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v daňovém poradenství.

Právo a finance: absolvent tohoto oboru najde uplatnění především v orgánech a institucích veřejné správy zabývajícími se problematikou financí a v oblasti podnikatelského prostředí.
Teorie a praxe přípravného řízení trestního:absolvent tohoto tohoto oboru najde uplatnění ve veřejné správě v rozsahu resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti (vězeňská služba, justiční stráž) Ministerstva obrany (vojenská policie), Ministerstva financí (celní správa), a ostatních rezortů na úseku správního trestání.

Veřejná správa: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v orgánech a institucích veřejné správy.

Vyšší justiční úředník: absolvent může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.

Často kladené dotazy k přijímacímu řízení na MU naleznete na http://is.muni.cz/do/1499/metodika/stud/prijriz/FAQ.html

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.