SPOLEČNÝ POPIS STUDIJNÍCH PLÁNŮ

PROGRAMU VEŘEJNÁ SPRÁVA

I.

Obecná část popisu

Bakalářský studijní program Veřejná správa je tvořen akreditovanými studijními obory:

  • Veřejná správa,
  • Teorie a praxe trestního a správního procesu,

Standardní doba studia v oborech  bakalářského studijního programu Veřejná správa je tři roky.

Základní jednotkou vymezující dobu studia je semestr, který plní funkci registrační a kontrolní jednotky.

Semestr je omezen časově podle harmonogramu aktuálního akademického roku a vymezen rozsahem povinných a povinně volitelných předmětů, které si student musí zaregistrovat a u kterých musí splnit předepsané ukončení.

Podmínkou pro zápis do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru předcházejícím, nebo získání nejméně 45 kreditů ve dvou bezprostředně předcházejících semestrech studia ve struktuře předmětů stanovených studijním plánem vyhlášeným pro dané období.

Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat:

a)      obecné podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana o studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a v předpisech souvisejících (dále jen „studijní předpisy“),

b)      podmínky Společného popisu studijních plánů programu Veřejná správa

c)      podmínky postupu ve studiu vymezené studijními předpisy a studijním plánem oboru,

d)     prerekvizity  pro zápis některých předmětů.

Studijní plány oborů programu se skládají z předmětů: povinných a povinně volitelných.

Povinné předměty jsou ty, které si student musí v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně ukončit pro úspěšné absolvování studia oboru. Student je povinen zapsat si v průběhu studia všechny povinné předměty programu (pokud popis studijního oboru nestanoví jinak) a oboru.

Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů studijního plánu vyhlášeného pro daný akademický rok a příslušné semestr. Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v celkové hodnotě kreditů stanovených v popisu studijního plánu daného oboru a směru. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech podzim nebo jaro daného akademického roku.

Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě.

Pro splnění povinného absolvování povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě žádosti studenta v Úřadovně Informačního systému - viz https://is.muni.cz/auth/help/student/uznavani Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Předměty, které si student zapsal nad rámec povinných a povinně volitelných předmětů, jsou považovány za předměty volitelné a jejich kreditová hodnota se započítává do počtu kreditů za semestr a za studium podle platných studijních předpisů.

Povinně volitelné a volitelné předměty nelze uznat za úspěšně ukončené na základě absolvování jiných předmětů (obsahově totožných nebo blízkých) z předcházejících nebo souběžných studií.

Předměty absolvované na jiné vysoké škole na základě programu ERASMUS a podobných programů nebo v rámci programů typu „letní škola“ apod. podléhají režimu uznávání předmětů. Základní podmínkou je, že student takový program absolvoval jako student Právnické fakulty Masarykovy univerzity a ukončení předmětů odpovídá režimu ECTS. Předměty absolvované v rámci předcházejících nebo souběžných studií lze uznat za úspěšně ukončené povinné předměty, jen pokud svým obsahem a jeho aktuálností odpovídají obsahu, rozsahu uznávaného předmětu jakož i jeho časové dotaci a formě ukončení, které mohou být  u absolvovaného předmětu vyšší. Pokud je obsahem předmětu právo, lze při splnění výše uvedených podmínek předmět uznat jen, byl-li absolvován na právnické fakultě v bakalářském nebo magisterském programu a oboru akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Za ukončený nelze uznat předmět, který je svým obsahem vázán na danou právní specializaci (oborové předměty) a obsah absolvovaného předmětu tuto specializaci nepokrývá. Podmínky pro uznání předmětu je student povinen prokázat. Režimy uznávání předmětů se řídí příslušnými ustanoveními studijních předpisů Masarykovy univerzity a právnické fakulty. Kreditová hodnota uznaného předmětu se nezapočítává do minimálního počtu kreditů potřebných pro zápis do dalšího semestru. Započítá se do celkového počtu kreditů potřebných k úspěšnému ukončení studia. Absolvovanou státní závěrečnou zkoušku v rámci jednoho oboru, a to ani zčásti (součást), nelze uznat za absolvování státní závěrečné zkoušky nebo její součásti v oboru jiném. 

 

II.

Zvláštní část popisu pro obor Veřejná správa

Volba směru

Směry v oboru veřejná správa:

  • Všeobecná veřejná správa
  • Katastrální správa
  • Finanční správa
  • Správa sociálního zabezpečení

Student si na závěr druhého semestru v období pro registraci povinných předmětů oboru volí směr. Tuto volbu pak potvrdí registrací směru v období pro registraci předmětů 4. semestru. Předměty směru jsou pak pro něho povinnými předměty.

Úspěšné ukončení předmětů směru je prerekvizitou pro volbu třetího státnicového předmětu. Směr se po úspěšném ukončení studia uvede do diplomu, resp. do dodatku k diplomu. Předměty jiných směrů si student může zapsat jako povinně volitelné předměty.

Minima kreditů podle směrů

Směr

oborové kredity

směrové kredity

pvp

celkem

Všeobecná veřejná správa

149

20

11

180

Katastrální správa

149

29

2

180

Finanční správa

149

27

4

180

Správa sociálního zabezpečení

149

30

1

180

Kreditové hodnoty z předmětů v semestrech podle doporučeného studijního plánu

 

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

celkem bez pvp*

pvp

min.

ve spec.

povinné

oborové

22

26

34

41

23

3

149

-

povinné směrové

všeobecná veřejná správa

6

7

7

20

11

katastrální správa

7

14

8

29

2

finanční správa

7

14

6

27

4

správa sociálního zabezpečení

6

12

12

30

1

 

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia. Třetí předmět státní zkoušky je určen výběrem směru.

 

III.

Zvláštní část popisu pro obor Teorie a praxe trestního a správního procesu

Minimum kreditů za povinně volitelné předměty. Student je povinen k absolvování oboru získat nejméně 11 kreditů za úspěšné absolvování povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu oboru nebo předmětů zapsaných z jiných studijních plánů bakalářských oborů na Masarykově univerzitě pokud se prokazatelně vztahují k profilu absolventa oboru a byly proděkanem uznány za absolvované povinně volitelné předměty.

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia a současně volí třetí předmět státní zkoušky z nabídky podle akreditace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.