Cena děkana Právnické fakulty za vynikající vědeckou publikaci

Na Cenu děkana za vynikající vědeckou publikaci za období 2011 – 2012 bylo nominováno celkem 44 publikací.

Odborná porota složená z řad akademiků působících na naší fakultě i mimo ni hodnotila předložené publikace v těchto kategoriích:

  • vynikající monografická publikace v oblasti práva a právní vědy,
  • vynikající časopisecká nebo sborníková publikace v oblasti práva a právní vědy,
  • vynikající právnická učebnice,
  • vynikající publikace v oblasti práva a právní vědy - autoři do 35 let.

Na základě doporučení komise rozhodla děkanka prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. následovně:

Cenu za vynikající monografickou publikaci v oblasti práva a právní vědy získali:
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. za knihu Internet a proměny práva (Auditorium, 2012) a doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. za publikaci Právo a vášeň: Jazyk, příběh, interpretace (Masarykova univerzita, 2011). 

Cenu za vynikající časopiseckou nebo sborníkovou publikaci v oblasti práva a právní vědy získal prof. JUDr. Jan Filip, CSc. za článek Obecný občanský zákoník a veřejné právo. Rakouská monarchie na cestě k modernímu státu, vydaný ve sborníku mezinárodní konference „200 let ABGB - od kodifikace k rekodifikaci českého občanského práva“ (Leges, 2011).

V kategorii právnická učebnice získala Cenu děkana učebnice Trestní právo hmotné. Obecná část (C.H.Beck Praha, 2012), sepsaná kolektivem autorů působících na katedře trestního práva na naší fakultě pod vedením prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc., emeritního profesora PrF MU.

Cenu v kategorii autor do 35 let získali:
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. za publikaci Právo a vášeň: Jazyk, příběh, interpretace (Masarykova univerzita, 2011) a JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. za monografii Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem (C.H.Beck, 2012).

Autoři převzali 13. listopadu ocenění z rukou paní děkanky u příležitosti zahájení mezinárodní konference Dny práva 2013 v prostorách auly Právnické fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.