ZÁPIS ze zasedání hlavní přijímací komise ke studiu v magisterském studijním programu Právo a Právní věda a bakalářských studijních programech Právní specializace a Veřejná správa počínaje akademickým rokem 2014/2015

 

termín zasedání: 15. května 2014, 12.00

 

místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 104

 

složení komise:

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., zástupce akademických pracovníků

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., proděkan

Mgr. Jaroslav Pavliňák, vedoucí studijního oddělení

Bc. Tomáš Zuklín, zástupce studentů

 

přítomni – dle prezenční listiny

 

Materiály pro jednání přijímací komise:

 1. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy Právo
 2. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy VESP
 3. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy TPTSP
 4. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy OPS
 5. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy MPS
 6. Seznam uchazečů v pořadí dle percentilu a dle abecedy VYJU
 7. Seznam uchazečů ze vzdělávacích programů CŽV

 

Rozdělovník zápisu:

 1. děkanka PrF MU
 2. prorektorka MU
 3. studijní oddělení PrF
 4. studijní odbor rektorátu MU
 5. proděkan pro magisterské studium
 6. proděkan pro bakalářské studium a akreditované programy CŽV
 7. Centrum celoživotního vzdělávání
 8. archivace

 

I.

 

Podmínky přijetí ke studiu na Právnické fakultě MU v Brně byly řádně v souladu s příslušnými ustanovením zákona o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity a fakulty vyhlášeny na úřední desce fakulty dne 31. 10. 2013 a současně i na internetových stránkách univerzity a fakulty. Pro akademický rok 2014/2015 byly otevřeny tyto obory:

v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda

obor Právo,

v akreditovaném bakalářském studijním programu Právní specializace obory

Obchodněprávní studia,

Mezinárodněprávní obchodní studia,

Vyšší justiční úředník a

v akreditovaném bakalářském studijním programu Veřejná správa obory

Veřejná správa a

Teorie a praxe trestního a správního procesu

 

II.

 

V souladu s kapacitními možnostmi fakulty je předpokládaný stav v 1. semestru akademického roku 2014/2015 tento:

Právo 500 studentů,

Veřejná správa 50 studentů,

Teorie a praxe trestního a správního procesu 50 studentů,

Obchodněprávní studia 50 studentů,

Mezinárodněprávní obchodní studia 50 studentů a

Vyšší justiční úředník 50.

Podle vyhlášených podmínek je pro přijetí rozhodující:

a) dosažení středoškolského vzdělání s maturitou

b) umístění v pořadí uchazečů o studium v daném oboru. Pořadí je určeno dle výsledku Testu studijních předpokladů (TSP), který podle vyhlášených podmínek je určen tak, že pro každého uchazeče je v rámci jeho varianty TSP určen počet bodů na základě získaného počtu správných a špatných odpovědí. Tento počet bodů bez přihlédnutí k variantě testu vyjadřuje tzv. percentil, který je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Každý uchazeč tak mohl získat percentil maximálně 100 a minimálně 0,01, tj. v nejlepším případě 100% všech uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon jako on, v nejhorším případě 0,01% všech uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon jako on. Dosáhlo-li stejného percentilu více uchazečů jako uchazeč na posledním místě určeném k přijetí, je přijata celá tato skupina.

Umístil-li se uchazeč v bodové skupině, která je v kapacitním limitu určena k přijetí, fakulta uchazeči písemně sdělí výsledek TSP a současně jej vyzve  k předložení vysvědčení a možnému převzetí rozhodnutí o přijetí (dále jen „převzetí rozhodnutí“).  V případě, že se uchazeč nedostaví k převzetí rozhodnutí a fakultě nebude do 4. 7. 2014 ani doručeno vysvědčení, nebude uchazeč ke studiu přijat. Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí, a uchazečům, kteří řádně a včas neprokázali požadované vzdělání, zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání.

 

III.

Test studijních předpokladů se uskutečnil v režii Masarykovy univerzity ve dnech 3. a 4. května 2014 a byl vyhodnocen rovněž v režii univerzity, přičemž fakulta přebírá od univerzity výsledek testu a na základě percentilu určuje celkové pořadí uchazečů. Data o TSP vyžadovaná právními předpisy zpracovává a zveřejňuje Masarykova univerzita.

IV.

Obor

PRÁVO

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

2869

Pozváno k TSP

2798

TSP vykonalo

2586

Nejvyšší percentil

100

Nejnižší percentil

0,05

K přijetí (do percentilu 88,9)

555

V oboru Právo hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 555. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

 

Obor

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

561

Pozváno k TSP

531

TSP vykonalo

474

Nejvyšší percentil

99,42

Nejnižší percentil

0,07

K přijetí (do percentilu 71,05)

100

V oboru Veřejná správa hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 100. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

Obor

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

344

Pozváno k TSP

316

TSP vykonalo

266

Nejvyšší percentil

99,42

Nejnižší percentil

0,11

K přijetí (do percentilu 60,45)

81

V oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 81. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

 

Obor

Obchodněprávní studia

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

327

Pozváno k TSP

301

TSP vykonalo

248

Nejvyšší percentil

99,32

Nejnižší percentil

0,06

K přijetí (do percentilu 64,16)

119

V oboru Obchodněprávní studia hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 119. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

Obor

Mezinárodněprávní obchodní studia

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

292

Pozváno k TSP

272

TSP vykonalo

238

Nejvyšší percentil

100

Nejnižší percentil

0,43

K přijetí (do percentilu 76,14)

75

V oboru Mezinárodněprávní obchodní studia hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 75. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

 

 

Obor

Vyšší justiční úředník

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

364

Pozváno k TSP

339

TSP vykonalo

288

Nejvyšší percentil

98,68

Nejnižší percentil

0,07

K přijetí (do percentilu 53,76)

100

V oboru Vyšší justiční úředník hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 100. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní další předepsané podmínky.

V.

Hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu 14 uchazečů o studium v bakalářském studijním programu Právní specializace, 25 uchazečů o studium v bakalářském studijním programu Veřejná správa a 72 uchazečů o studium v magisterském studijním programu Právo a právní věda, u kterých bylo upuštěno od TSP dle Řádu CŽV MU.

VI.

Hlavní přijímací komise doporučuje děkance, aby pro magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo, v případě, že počet studentů skutečně zapsaných ke studiu do prvního semestru v okamžiku zápisu do prvního semestru (červen 2014) klesne pod předpokládaný stav 1. semestru, přijala celou další skupinu (skupiny) uchazečů podle pořadí určeném na základě výsledků TSP. V případě bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa doporučuje za situace, kdy počet studentů skutečně zapsaných ke studiu do prvního semestru dle oborů v okamžiku zápisu (červen 2014) do prvního semestru klesne pod předpokládaný stav 1. semestru, zvážit přijetí celé další skupinu (skupiny) uchazečů podle pořadí určeném na základě výsledků TSP, a to v závislosti na celkovém předpokládaném počtu studentů zapsaných do prvních semestrů.

 

VII.

Připomínky a jiná vyjádření hlavní přijímací komise k dosavadnímu průběhu přijímacího řízení: -

 

Zápis jsem přečetl, jeho obsahu rozumím a vyslovuji s ním souhlas:

 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

 

 

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

 

 

JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

 

 

Mgr. Jaroslav Pavliňák

 

 

Bc. Tomáš Zuklín

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.