ZÁPIS ze zasedání přijímací komise ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa počínaje akademickým rokem 2015/2016

 

termín zasedání: 1. června 2015 13.00

 

místo: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 109

 

složení komise:

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., proděkanka

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., proděkan

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., proděkanka

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, zástupkyně akademických pracovníků

Mgr. Jaroslav Pavliňák, vedoucí studijního oddělení

Mgr. Kateřina Kaštanová, zástupkyně studentů

 

přítomni – dle prezenční listiny

 

Materiály pro jednání přijímací komise:

  • Seznam uchazečů v pořadí dle bodového hodnocení a dle abecedy

 

Rozdělovník zápisu:

  1. děkanka PrF MU
  2. prorektorka MU
  3. studijní oddělení PrF
  4. studijní odbor rektorátu MU
  5. proděkan pro program Veřejná správa
  6. archivace

 

Navazující magisterský studijní program Veřejná správa

 

I.

 

Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa v kombinované formě na Právnické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2015/2016 byly řádně v souladu s příslušnými ustanovením zákona o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity a fakulty vyhlášeny na úřední desce fakulty dne 31. 10. 2014 a současně i na internetových stránkách univerzity a fakulty.

 

II.

 

V souladu s kapacitními možnostmi fakulty je předpokládaný stav 50 studentů v 1. semestru akademického roku 2015/2016.

Podle vyhlášených podmínek je pro přijetí rozhodující:

a) řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace nebo Veřejná správa akreditovaném na vysoké škole, anebo řádné ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

b) umístění v pořadí uchazečů o studium. Pořadí je určeno dle výsledku Testu odborných znalostí (TOZ), který podle vyhlášených podmínek je určen tak, že pro každého uchazeče je určen počet bodů na základě získaného počtu správných odpovědí. Dosáhlo-li stejného počtu bodů více uchazečů jako uchazeč na posledním místě určeném k přijetí, je přijata celá tato skupina.

III.

TOZ se uskutečnil v režii Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 29. května 2015 a byl vyhodnocen rovněž v režii fakulty. Data o TOZ vyžadovaná právními předpisy zpracovává a zveřejňuje Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

 

IV.

Obor

Veřejná správa

Počet uchazečů (včetně nezaplacených přihlášek)

394

Pozváno k TOZ

374

TOZ vykonalo

317

Nejvyšší počet bodů

47,5

Nejnižší počet bodů

-2.25

K přijetí (do 31,25 bodů)

57
V oboru Veřejná správa hlavní přijímací komise navrhuje děkance pozvat k převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu uchazeče v pořadí od 1. do 57. místa včetně podle seznamu uchazečů o přijetí do předmětného oboru a jejich přijetí v případě, že uchazeči splní předepsané podmínky.

 

Připomínky a jiná vyjádření přijímací komise

Připomínky a jiná vyjádření přijímací komise k dosavadnímu průběhu přijímacího řízení:

-

 

Zápis jsem přečetl, jeho obsahu rozumím a vyslovuji s ním souhlas:

 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

 

 

prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

 

 

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

 

 

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

 

 

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA

 

 

Mgr. Jaroslav Pavliňák

 

 

Mgr. Kateřina Kaštanová

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.